Styre og eiere

Styret i RfD består av både medlemmer og en observatør fra de ansatte.

  • Styreleder: George Fulford
  • Nestleder: André Tangerud
  • Medlem: Per Håvard Kleven
  • Medlem: Anne Kristine Teigen
  • Observatør: Gry Nessjøen

Styret rapporterer til representantskapet, som består av ni politisk valgte representanter.
 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Buskerud og Vestfold: Drammen, Hurum, Lier, ModumNedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av eier­kommunene og samler inn avfall fra husstandene i regionen. Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.

RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.

Kommunene er forpliktet til å ha et tilfredsstillende renovasjonstilbud. Innbyggerne er på sin side forpliktet til å rette seg etter renovasjonsforskrifter samt å betale for tjenesten etter selvkostprinsippet (forurenser skal betale).

RfD ble stiftet november 2001, og har siden januar 2003 hatt fullt ansvar for forvaltning og drift av renovasjonsordningene inklusive fakturering av gebyr. Vi er idag 22 ansatte. Styret består av 5 personer og representantskapet av 9 politisk valgte representanter.