Aktuelle møter

Møte i Representantskapet for RfD 

Mandag 29. april 2024 kl. 13.00-15:00, på RfDs kontor.

Beslutningssaker

01-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

02-24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 3-23. 

03-24 Godkjenning av årsregnskap for 2023, herunder styrets årsberetning og anvendelse av årets resultat. 

04-24 Selskapsstrategi 2024-2027 

05-24 Godkjenning av eiermelding for 2023. 

06-24 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 

07-24 Fastsettelse av honorar for selskapets revisor etter regning. 

08-24 Valg av revisor. 

09-24 Beslutning om låneopptak 

10-24 Valg av medlemmer til styret. 

Drøftingssaker

11-24 Fremtidens renovasjonsordning – RfD mot 2035 

Orienteringssaker

12-24 Orientering om driften. Styrets leder vil orientere om driften og aktuelle prosjekter. 

 

I henhold til IKS-loven §8 a. avholdes møtet som åpent møte.