Mål og verdier

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. 

RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. 

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende

RfD skal ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye muligheter i utviklingen av fremtidsrettede og brukertilpassede løsninger og tjenester. Fordelene ved digitalisering skal realiseres, med fokus på samarbeid og deling. Innbyggernes og kommunenes fremtidige behov skal stå sentralt i alt vi gjør. 

Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør

RfD skal være en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien. Selskapet skal være en ansvarlig
virksomhet der ansatte både i selskapet og hos samarbeidspartnere opptrer etisk.
Bærekraft og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for virksomhetens valg.

Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger

RfD skal være til for innbyggerne og selskapets tjenestetilbud skal måles i deres tilfredshet. Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov. Gjennom stordriftsfordeler og samarbeid skal innbyggernes økonomiske interesser ivaretas.

Visjon:

Fra avfall til verdi

Verdier:

Samspill og glød