Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Mål og verdier

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. 

RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. 

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende

RfD skal ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye muligheter i utviklingen av fremtidsrettede og brukertilpassede løsninger og tjenester. Fordelene ved digitalisering skal realiseres, med fokus på samarbeid og deling. Innbyggernes og kommunenes fremtidige behov skal stå sentralt i alt vi gjør. 

Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør

RfD skal være en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien. Selskapet skal være en ansvarlig
virksomhet der ansatte både i selskapet og hos samarbeidspartnere opptrer etisk.
Bærekraft og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for virksomhetens valg.

Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger

RfD skal være til for innbyggerne og selskapets tjenestetilbud skal måles i deres tilfredshet. Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov. Gjennom stordriftsfordeler og samarbeid skal innbyggernes økonomiske interesser ivaretas.

Visjon:

Fra avfall til verdi

Verdier:

Samspill og glød