Oppdatert: 31.05.2023

Mål og verdier

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. 

RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. 

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende

RfD skal ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye muligheter i utviklingen av fremtidsrettede og brukertilpassede løsninger og tjenester. Fordelene ved digitalisering skal realiseres, med fokus på samarbeid og deling. Innbyggernes og kommunenes fremtidige behov skal stå sentralt i alt vi gjør. 

Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør

RfD skal være en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien. Selskapet skal være en ansvarlig virksomhet der ansatte både i selskapet og hos samarbeidspartnere opptrer etisk. Bærekraft og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for virksomhetens valg.

Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger

RfD skal være til for innbyggerne og selskapets tjenestetilbud skal måles i deres tilfredshet. Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov. Gjennom stordriftsfordeler og samarbeid skal innbyggernes økonomiske interesser ivaretas.

FNs bærekraftsmål 

RfDs mål skal være i tråd med FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle FNs medlemsland skal utvikle en nasjonal handlingsplan for implementering. Regioner, kommuner og byer bestemmer selv om de vil utvikle planer for verdensmålene. 

Flere av bærekraftsmålene handler om forvaltning og bevaring av våre naturressurser, samt sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster. Med RfDs samfunnsoppdrag bidrar vi både direkte og indirekte hver eneste dag til flere av de 17 bærekraftsmålene. Det er spesielt fire av bærekraftsmålene som er relevante for at vi skal nå våre mål: 

11 Bærekraftige byer og samfunn: 

Vi bidrar til moderne avfallsinfrastruktur og god avfallshåndtering, som er en viktig premiss for å sikre bærekraftige byer og samfunn. Vi skal være et bærekraftig selskap som tar gode miljø- og klimavalg, hver dag. Det betyr blant annet at vi skal holde utslippet fra avfallshåndteringen lavt, for eksempel ved bruk av biogass i transporten, og at mest mulig av avfallet forblir ressurser i kretsløpet. 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 

Vi bidrar til å redusere forbruk ved å legge til rette for at brukbare ting brukes igjen, og vi bidrar til ansvarlig produksjon ved å sørge at avfall gjenvinnes til rene råvarer som brukes i ny produksjon. 

13 Stoppe klimaendringene 

Ved å legge til rette for ansvarlig innsamling og gjenvinning av avfall, bedre sortering og økt ombruk, bidrar vi til å stoppe klimaendringene 

17 Samarbeid for å nå målene 

Gjennom samarbeid med eierkommunene, ideelle organisasjoner, andre renovasjonsselskap, etc. skal målene oppnås. 

Visjon:

Fra avfall til verdi

Verdier:

Samspill og glød

Strategi:

Selskapsstrategi 2018-2021 (PDF)

Etiske retningslinjer (PDF)