Hytterenovasjon i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker

RfD har en renovasjonsordning for hytter og innfører fortløpende denne ordningen for de hyttene som ennå ikke har dette i dag. Alle hytteeiere det gjelder vil få tilsendt informasjon om ordningen og hvor de felles avfallspunktene blir plassert. 

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter. Alle hytter skal være med i renovasjonsordningen, uansett om de brukes mye eller lite. Renovasjonsordningen er knyttet til eiendom, ikke til person.

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om hytterenovasjon

Avfallspunkt
Eksempel på avfallspunkt. Antall og størrelse på containere er basert på behov og kan variere på de ulike avfallspunktene. 

Slik er ordningen

Som hytteeier i Drammensregionen kan du kildesortere på hytta. Det er satt opp felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene. Hytteeierne kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. I tillegg kan du fritt benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner, dette er inkludert i renovasjonsgebyret for hytta. 

De felles avfallspunktene har låsbare containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Du får tilsendt to nøkkelbrikker som brukes til å låse opp lukene på containerne. Sammen med nøkkelbrikkene vil du også få mer informasjon om ordningen og et kart som viser hvor du finner avfallspunktene. 

Her kan du levere avfallet

Det er opprettet avfallspunkter i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker, og i løpet av året vil det komme flere. Du kan fritt benytte det avfallspunktet og den gjenvinningsstasjonen som passer best for deg.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike avfallspunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med "H") og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G».

Avfallspunkter i Drammen

 • Årbogen parkeringsplass, Ulevannsveien, Krokstadelva 
 • Orkidehøgda ved Blåklokkeveien, Mjøndalen 
 • Landfalltjernveien ved Ledningene 
 • Stubberudveien ved nr. 151, snuplass for buss, Konnerud 
 • Konnerudgata, parkeringsplass ved Vannverksdammen, Konnerud 
 • Svelvikveien ved nr. 186, Solumstrand 
 • Solbergveien ved nr. 20, parkeringsplass, Solbergelva 

Avfallspunkter i Øvre Eiker

 • Eikernveien ved nr 275, Fv35, Vestfossen 
 • Lurdalen, ca. 100 meter nord for avkjøring Langåsveien
 • Åletjern, ved nr. 91. 
 • Det er planlagt flere avfallspunkter i Øvre Eiker, men disse er ikke klare ennå. Mer informasjon kommer. 

Avfallspunkter i Modum

 • Øst-Modumveien ved nr 1312, Dyrbak kraftstasjon
 • Drolsum, Ringeriksveien, pendlerparkering ved Rud kirke
 • Vikersund sentrum ved Vikersundgata 41, ved pumpestasjonen
 • Åmot syd, Eikerveien, pendlerparkering ved avkjøring til Glimmerveien
 • Bingsveien ved Steinsrud bru 

Avfallspunkter i Lier

 • Nøsteveien 70, parkeringsplass, Lier stadion, Lier 
 • Modumveien Fv 284, ved 160, Sylling
 • Det er planlagt flere avfallspunkter i Lier, men disse er ikke klare ennå. Mer informasjon kommer. 

Renovasjonsgebyr

Gebyret fastsettes årlig av kommunen og din første faktura vil komme våren 2022. Det mest vanlige gebyret i din kommune er i år satt til 1 950 kr (hytterenovasjon helårs, innlandshytter) som er omtrent halvparten av et standardgebyr. 

Skogshytte med redusert renovasjonsgebyr

Har du en liten hytte med svært enkel standard, kan den defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Dette gjelder i tilfeller der hyttas størrelse (opptil ca. 40 kvadratmeter som veiledende størrelse) og manglende tilgang til vann og strøm gjør at det er urimelig å belaste ordinært gebyr. Det reduserte gebyret er i år satt til 1 313 kr. Du kan melde fra via Min side dersom du mener at din hytte oppfyller kriteriene for "skogshytte» med redusert renovasjonsgebyr. 

Samarbeid med bolig om renovasjon

En samarbeidsløsning innebærer at avfallsbeholderne som står ved en bolig også benyttes til avfall fra hytta. Dette er mest aktuelt i tilfeller der bolig og hytte ligger på samme eiendom eller veldig nær hverandre. Avfallsbeholderne som står ved boligen må være nærmere hytta enn RfDs avfallspunkt og være tilgjengelige for alle brukere av hytta, også ved utlån eller utleie.

Med denne samarbeidsløsningen vil renovasjonsgebyret for hytta forbli uendret. Gebyret for boligen endres til et samarbeidsgebyr, som gir en reduksjon på ca. 20 %. Hvis boligen allerede er i en samarbeidsløsning, vil det ikke bli ytterligere reduksjon i gebyret.

Du får et eget inngangsbevis for hytta til gjenvinningsstasjonene, men ikke nøkkelbrikker til felles avfallspunkt.  Du kan melde fra på e-post dersom du oppfyller kriteriene og ønsker denne løsningen.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Hvis hytta er kondemnabel er det mulig å søke om fritak fra renovasjonsordningen. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Renovasjonsgebyret følger eiendommen, så selv om du betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen gir ikke dette grunnlag for fritak.

Unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for renovasjonsordning, men vi har åpnet for adgang til å søke om varig unntak for hytter som ligger lenger enn 2 km luftlinje fra kjørevei. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Kjørevei defineres som vei for personbil, og dersom veien kan kjøres om sommeren vil den gjelde som målepunkt hele året. Innvilget unntak er permanent for hytta. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.

RfD-02658- Foto_Katrine__Lunke_web