Ofte stilte spørsmål om hytterenovasjon

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter. Alle som eier en hytte skal få en renovasjonsordning og må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kommunens kostnader. Renovasjonsgebyret følger eiendom og ikke eier, og ordningen er ikke valgfri. 

RfD har ansvar for hytterenovasjon Drammen, Lier, Modum, Øvre Eiker og Sigdal. Det er litt ulike ordninger basert på hvilken kommune du har hytte. Her finner du mer informasjon om hytterenovasjon.

Her er svar på spørsmål vi ofte får om hytterenovasjon:

Hvorfor innfører dere hytterenovasjon? 

Alle bolig- og fritidseiendommer i Norge er pålagt å være tilknyttet en renovasjonsordning. Kommunen er lovpålagt å samle inn avfall fra alle eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall, både boliger og hytter. Det er viktig for oss å tilby en ordning som er bra for miljøet. Innføring av kildesortering for alle hytter vil gi bedre utnyttelse av avfallet og forebygge at avfall fra hyttene belaster andre eller havner på avveie.

Kan jeg få fritak hvis jeg har hytte og bolig i samme kommune? 

Nei, alle hytter må være tilknyttet en renovasjonsløsning uavhengig av hvem som bruker hytta. Renovasjonsløsningen følger hytta, også hvis den lånes ut, leies bort eller selges. Eierens bosted har derfor ingen betydning for gebyret på en eiendom. Miljødirektoratet har presisert at det ikke er grunnlag for fritak om man tar med avfall fra en eiendom til en annen. Det innebærer at hytteeierne ikke kan unntas ordningen selv om de betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen eller en annen kommune.

Hvem har bestemt dette? 

Stortinget har gjennom forurensningsloven fastsatt at alle bolig- og fritidseiendommer i Norge skal være tilknyttet en renovasjonsordning. Den renovasjonsforskriften som kommunestyrene i Drammensområdet har vedtatt, fastslår det samme. Dette er i tråd med lovens krav. Miljødirektoratet har i en egen veileder presisert at alle fritidsboliger er gebyrpliktige, og at hytteeierne ikke kan unntas ordningen selv om de betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i samme kommune.

Kommunene i Drammmensområdet besluttet dette i 2017 på bakgrunn av forurensningsloven og Miljødirektoratets presisering om at hytte- og fritidseiendommer skal inkluderes i renovasjonsordningen. RfD har ansvar for å oppfylle kommunens forpliktelser etter forurensingsloven og har delegert fullmakt til dette fra kommunene.

Er det nødvendig å ha en renovasjonsordning? 


Ja, hvis vi skal oppnå målene om redusert forsøpling og økt gjenvinning, er det helt nødvendig at alle eiendommer har en renovasjonsløsning. I henhold til forurensingsloven er det lovpålagt å ha en renovasjonsordning for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall, herunder fritidseiendommer. Samtlige hytter i Norge er omfattet av dette lovpålegget, uavhengig av hvem som eier eller bruker hytta. 

Mange hytteeiere og brukere har hatt egne løsninger for hvordan de kvitter seg med avfall, siden de ikke har vært tilknyttet en renovasjonsordning tidligere. Det er frivillig om man vil benytte tilbudet, men det er ikke frivillig for eieren å betale gebyr. Alle hytteeiere må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kostnadene for forsvarlig avfallshåndtering, selv om brukerne av hytta for eksempel velger å ta med seg avfallet hjem eller levere det på gjenvinningsstasjonen. 

Jeg trenger ikke hytterenovasjon. Hvorfor er ikke dette valgfritt? 

Forurensingsloven sier at alle eiendommer der det kan oppstå avfall skal være tilknyttet en renovasjonsordning. Kommunene er pålagt ved  lov å samle inn avfall fra alle bolig og fritidseiendommer, og RfD har fått dette oppdraget delegert fra kommunene. Alle hytter må ha en renovasjonsordning, uavhengig av hvor ofte hytta benyttes, hvem som bruker den og hvor mye avfall som produseres. Renovasjonsordningen omfatter tilgang til bruk av avfallsbeholdere og bruk av gjenvinningsstasjoner. Det er frivillig om du vil benytte dette tilbudet, men det er ikke frivillig for eieren å betale for ordningen.

Alle hytteeiere må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kostnadene for forsvarlig avfallshåndtering, selv om man velger å ta med seg avfallet hjem eller levere det et annet sted. Vår erfaring er allikevel at mange har nytte av å kunne kildesortere på hytta og at avfallsbeholderne blir flittig brukt.

Om renovasjonsordningen 

Hvordan blir ordningen?


Din hytte blir tilknyttet et felles avfallspunkt med låsbare containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Containerne blir låst opp med nøkkelbrikker, som alle hytteeierne får tilsendt 2 stk. av i forkant av at ordningen blir innført.

Hytteeierne kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. Kart over hvor avfallspunktene er finner du på rfd.no.

Hytteeierne har også tilgang til fri bruk av distriktets gjenvinningsstasjoner for alt avfall som oppstår på hytta. Her kan du kostnadsfritt levere møbler, inventar og grovavfall fra arbeider du selv har gjort på egen eiendom.

Hvordan bruker jeg nøkkelbrikken?


Alle containere har en leser med et grønt felt montert ved innkastluken. Brikken låser opp luken ved at den holdes inntil leseren. Luken må man åpne selv. Husk at innkastluken må lukkes etter at den har vært åpen.

Hva gjør jeg om jeg mister brikken, eller trenger en brikke til?


Du kan henvende deg til oss i RfD for å få tilsendt en ny brikke eller om du trenger flere brikker. Nøkkelbrikkene er personlige og knyttet til adressen på hytta.

Kan jeg få levert avfall uten brikke?


Nei, det er kun de som har en elektronisk nøkkelbrikke som får tilgang til avfallscontainerne. Dette fordi løsningene ikke skal brukes av andre enn hytteeiere i regionen.

Hvor får jeg tak i matavfallsposer?


Du finner ruller med matavfallsposer ved avfallspunktene. Det blir jevnlig fylt opp med matavfallsposer som hytteeiere kan ta med seg ved behov. 

Hvor er avfallspunktene plassert? 

Det er opprettet 37 avfallspunkter i Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker, og det vil komme flere.

Du kan fritt benytte det avfallspunktet som passer best for deg.

Klikk på lenken for et kart som viser plasseringen av de ulike avfallspunktene for hytterenovasjon er (markert med "H") og hva du kan levere der. 

Hvem er ansvarlig ved forsøpling på avfallspunktene?

Det er RfD sitt ansvar og vi vil utføre nødvendig rydding og vedlikehold som en del av renovasjonstjenesten, samt iverksette tiltak for å hindre at avfall hensettes ulovlig.

Den som hensetter avfall ulovlig på avfallspunktene er selv ansvarlig for å dekke kostnadene til opprydding. Vi oppfordrer til å bruke gjenvinningsstasjonene for avfall som ikke får plass i konteineren. 

Hvorfor blir det ikke satt opp flere avfallspunkter? 

Det er mange hensyn å ta når man skal plassere nye avfallscontainere. Vurderinger om hvor mange avfallspunkter det skal være og hvor disse skal stå, gjøres av RfD i samråd med kommunen, fylkeskommunen, grunneiere og hytteeiere. 

Kildesortering krever også større plass enn en enkelt container, derfor er det ikke mulig å fortsette å bruke alle de tidligere plassene. Det er strenge krav, blant annet til av- og påkjøring til fylkesvei, snuplass for renovasjonsbil hele året, og snøbrøyting foran og bak containerne.

Det har vært et ønske om å holde gebyrene på et rimelig nivå, og det har vært lagt vekt på rasjonelle løsninger. Hytteeierne vil få tilgang til alle avfallspunktene, slik at de skal kunne benytte seg av det som ligger best til med tanke på deres kjørevei. Alle hytteeiere har også tilgang til fri bruk av gjenvinningsstasjonene. 

Gebyr

Hvor mye koster hytterenovasjon?

Det mest vanlige gebyret er i 2024 satt til 2420 kr som er omtrent halvparten av et standardgebyr for en husstand.

Renovasjonsgebyret er knyttet til eiendom, ikke til person. Det betyr at eiendommens renovasjonsgebyr er uavhengig av hvem som bruker hytta eller hvor ofte hytta brukes. Den som eier flere bolig- og fritidseiendommer betaler et renovasjonsgebyr per boenhet. 

Fastsatt gebyr i 2024: 

Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr

Fordi det er stor variasjon i både hyttestandard, bruksmønster og behov, er gebyrene differensiert. 

Er det pålagt å betale renovasjonsgebyr? 

Ja, i henhold til forurensingsloven er renovasjonsordning lovpålagt for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall. Dette inkluderer også fritidseiendommer.

Renovasjonsgebyret er knyttet til eiendom, ikke til person. Om den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet eller ikke, har ikke betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. RfD har ingen mulighet til å frita på grunnlag av hvor mye den enkelte benytter hytta si eller hvor man bor. Renovasjonsgebyret skal i henhold til forurensingsloven dekke kommunens kostnader til renovasjonsordning i det området eiendommen ligger. Eierens faktiske bruk av egen hytte har ingen innvirkning på gebyret.

Kan jeg få et lavere gebyr hvis jeg har lite avfall? 

Fordi det er stor variasjon i både hyttestandard, bruksmønster og behov, er gebyrene differensiert. For en normal innlandshytte er kostnaden omtrent halvparten av et standard renovasjonsgebyr. Har man en liten og svært enkel skogshytte uten innlagt strøm og vann, kan man søke om ytterligere redusert gebyr. 

Siden renovasjonsordningen følger eiendommen og ikke brukeren, er det kun egenskaper ved hytta som er avgjørende for gebyr. Om hytta brukes ofte eller sjelden, om eieren er ung eller gammel, eller hvor eieren bor, har ingen innvirkning på gebyret. Dette systemet er likt i alle kommuner, etter presisering fra Miljødirektoratet. 

Må jeg betale for hytta, når jeg allerede betaler for boligen?

Ja. Renovasjonsgebyret er knyttet til eiendom, ikke til person. I henhold til forurensingsloven er det lovpålagt å ha en renovasjonsordning for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall. Det inkluderer også fritidseiendommer. Renovasjonsgebyr for eiendommen betales alltid til den kommunen eiendommen ligger, og eierens bosted har ingen betydning for gebyret. Hvis du eier flere boliger eller hytter må du betale ett gebyr for hver boenhet. Dette er en lovbestemt ordning og praktiseres likt i hele landet.

Må jeg betale for hytta, når jeg bruker avfallsbeholderne hjemme?  

Som eier av en fritidseienom må du betale for den renovasjonsordningen som finnes i det området eiendommen ligger. Hvis du velger å ta med avfallet hjem, gir det ikke grunn til å frita eiendommen fra renovasjonsordningen. Renovasjonsordningen er en kollektiv oppgave, som alle må være med og betale for. Dersom du har bolig og hytte ligger på samme eiendom eller veldig nær hverandre, kan du be om et samarbeidsgebyr på samme måte som når to naboer samarbeider. En samarbeidsløsning innebærer at avfallsbeholderne som står ved en bolig også benyttes til avfall fra hytta. Avfallsbeholderne må da være tilgjengelige for alle brukere av hytta, også ved utlån eller utleie av hytta.  

Med denne samarbeidsløsningen vil renovasjonsgebyret for boligen forbli uendret. Gebyret for hytta endres til "skogshytte", som er laveste gebyr. Hvis hytta allerede er definert som "skogshytte" vil det ikke bli ytterligere reduksjon i gebyret.

Kan jeg få egne avfallsbeholdere til hytta? 

Det er mulig å søke om egne beholdere eller beholder i samarbeid, i stedet for tilgang til sentralt plasserte avfallspunkt. Det er dessverre ikke mulig å få til overalt og endringen vil føre til et høyere renovasjonsgebyr. Søknadsskjema kommer om kort tid på Min side.

Her er en oversikt over kriteriene for å søke om egne beholdere:

  • Det må finnes en eksisterende renovasjonsrute i nærheten for tilsvarende løsning, og beholderplasseringen må være innenfor 100 meter fra ruta.
  • Beholderplasseringen må oppfylle kravene i forskrift og retningslinjer.
  • Veien må tilfredsstille krav til kjørbar vei hele året.
  • Dersom beholdere ikke står på egen grunn, må plasseringen være avklart med grunneier.
  • Eier er ansvarlig for snørydding for at avfallshenting skal utføres og beholderne må være plassert slik at de ikke er til hinder for brøytemannskap.
  • Samarbeidsløsninger kan innvilges og kan kun benyttes av deltakerne i samarbeidet.
  • Trafikksikkerhet skal hensyntas ved beholderplassering (forrige plassering kan ha hatt for dårlig trafikksikkerhet). Vurderinger gjøres ut ifra det til enhver tids gjeldende regelverk. Tidligere vurderinger hensyntas ikke.

Er dette en skjult hytteskatt?

Nei, renovasjonsgebyr er ikke beskatning, men en lovpålagt tjeneste som utføres til selvkost. I henhold til forurensningsloven skal eieren av en boenhet betale et gebyr som dekker kommunens kostnader. Det betales ett gebyr per boenhet, og både hus, leiligheter, hytter og ferieboliger er etter loven definert som boenheter. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader, og fastsettes årlig ut fra faktiske kostnader.

Tjener RfD penger på hytterenovasjon?

Nei. RfD tilbyr en renovasjonstjeneste til selvkost, noe som innebærer at du betaler det det koster for å ivareta tjenesten, og ikke mer enn det. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og beregnes ut fra faktiske kostnader. Kommunen som er RfDs eier har ikke anledning til å benytte overskudd fra renovasjon til andre tjenester.

Unntak, fritak og redusert renovasjonsgebyr

Kan jeg søke om varig unntak fra renovasjonsgebyr? 

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for renovasjonsordning, men vi har åpnet for adgang til å søke om varig unntak for hytter som ligger lenger enn 2 km luftlinje fra kjørevei. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Kjørevei defineres som vei for personbil, og dersom veien kan kjøres om sommeren vil den gjelde som målepunkt hele året. Innvilget unntak er permanent for hytta. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.

Unntaksregelen er satt fordi det kan finnes enkelte hytter som ligger svært langt unna bilvei, og som etter egen vurdering kan klare seg uten renovasjonsordning. Intensjonen med denne regelen er at hytter som har en beliggenhet hvor det er urimelig at kommunen skal tilby en renovasjonsordning, skal kunne unntas fra renovasjon dersom hytteeieren selv ønsker det. 

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og ikke brukeren. Eierens bosted, alder eller helse kan derfor ikke benyttes som grunn for å søke unntak. Dette er likt i alle kommuner, etter presisering fra Miljødirektoratet.

Hvorfor bruker dere avstand i luftlinje og ikke reell gåavstand? 

Regelen om 2 km luftlinje er satt for å sikre lik behandling, og at det skal være mulig å praktisere. Selv om ingen kan gå i luftlinje, er unntaksreglene allikevel utformet på denne måten for at man enklest mulig skal kunne måle avstanden likt for alle. Vi er kjent med at reell gåavstand normalt vil være noe lenger enn luftlinje, men dersom regelen for eksempel hadde vært 2,5 eller 3 km «reell gangavstand» ville dette vært svært vanskelig å praktisere, da kommunen ikke har detaljinnsikt i hvilken sti den enkelte velger å gå. 

Kan jeg søke om fritak fra renovasjonsgebyr hvis hytta er i svært dårlig stand?

Hvis hytta er kondemnabel er det mulig å søke om fritak fra renovasjonsordningen. For at en fritidseiendom skal regnes som kondemnabel må den være i en så dårlig stand at den ikke kan benyttes som oppholdssted uten helsefare. I praksis betyr dette at den er rivningsklar. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen, siden det av og til hender at kondemnable hytter restaureres eller erstattes med nybygg. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Der må du beskrive og dokumentere hyttas tilstand og beliggenhet. 

Renovasjonsgebyret følger eiendommen, og ikke brukeren. Eierens helse, alder eller bruk av hytta gir ikke grunnlag for fritak. Hvis du eier flere bolig- eller fritidseiendommer gir det heller ikke grunnlag for fritak, siden alle boenheter skal ha sin egen renovasjonsordning.

Hvilke hytter kan defineres som «skogshytte» med redusert renovasjonsgebyr?

Små hytter med svært enkel standard i innlandsområder kan defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. 

  • Med «svært enkel standard» menes hytter uten strøm eller vann fra offentlig nett.
  • Med «innlandsområder» menes alle områder som ikke ligger langs Drammensfjorden.
  • Med «små hytter» menes hytter under 40 kvadratmeter.

Alle kriteriene må være oppfylt for å defineres som "skogshytte". Størrelsen på hytta vurderes sammen med øvrige kriterier. Skjønn kan utvises i tilfeller der det er åpenbare og tungtveiende grunner for dette. Fotodokumentasjon legges ved.

Du kan melde fra via Min side dersom du mener at din hytte oppfyller kriteriene for skogshytte. Eksempler: Jakt- og fangsthytter, overnattingsplasser for tømmerhoggere, seterbuer.