Renovasjonsgebyr for hytter

Gebyret fastsettes årlig av kommunen og følger eiendommen, uavhengig av hvor ofte hytta benyttes og hvor mye avfall som produseres. 

Det mest vanlige gebyret er i 2024 satt til 2420 kr som er omtrent halvparten av et standardgebyr for en husstand. 

Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr

Skogshytte med redusert gebyr

Små hytter med svært enkel standard i innlandsområder kan defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Du kan sende inn melding om endring til «skogshytte» med redusert gebyr dersom din hytte oppfyller kriteriene for dette.

  • Med «svært enkel standard» menes hytter uten strøm eller vann fra offentlig nett.
  • Med «innlandsområder» menes alle områder som ikke ligger langs Drammensfjorden.
  • Med «små hytter» menes hytter under 40 kvadratmeter.

Alle kriteriene må være oppfylt for å defineres som "skogshytte". Størrelsen på hytta vurderes sammen med øvrige kriterier. Skjønn kan utvises i tilfeller der det er åpenbare og tungtveiende grunner for dette. Fotodokumentasjon legges ved.

Meldingsskjema "skogshytte" med redusert gebyr (Min side)

Samarbeid med bolig om renovasjon

En samarbeidsløsning innebærer at avfallsbeholderne som står ved en bolig også benyttes til avfall fra hytta. Dette er mest aktuelt i tilfeller der bolig og hytte ligger på samme eiendom eller veldig nær hverandre. Avfallsbeholderne som står ved boligen må være nærmere hytta enn RfDs avfallspunkt og være tilgjengelige for alle brukere av hytta, også ved utlån eller utleie.

Med denne samarbeidsløsningen vil renovasjonsgebyret for boligen forbli uendret. Gebyret for hytta endres til "skogshytte", som er laveste gebyr. Hvis hytta allerede er definert som "skogshytte" vil det ikke bli ytterligere reduksjon i gebyret.

Du får et eget inngangsbevis for hytta til gjenvinningsstasjonene, men ikke nøkkelbrikker til felles avfallspunkt. Du kan melde fra på e-post dersom du oppfyller kriteriene og ønsker denne løsningen.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Du kan søke om fritak hvis du har en hytte som er kondemnabel. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. Søknaden krever bildedokumentasjon av bygningen fra utsiden og innsiden. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Renovasjonsgebyret følger eiendommen, så selv om du betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen gir ikke dette grunnlag for fritak.

Unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel skal alle hytter ha en renovasjonsordning, men det er mulig å søke om varig unntak hvis du har en hytte med avstand til nærmeste kjørevei på mer enn 2 km luftlinje. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Kjørevei defineres som vei for personbil, og dersom veien kan kjøres om sommeren vil den gjelde som målepunkt hele året. Innvilget unntak er permanent for hytta. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.

Mulig å søke om egne beholdere eller beholdere i samarbeid

Det er mulig å søke om egne beholdere eller beholder i samarbeid, i stedet for tilgang til sentralt plasserte avfallspunkt. Det er dessverre ikke mulig å få til overalt og endringen vil føre til et høyere renovasjonsgebyr. Søknadsskjema finner du på Min side.

Her er en oversikt over kriteriene for å søke om egne beholdere:

  • Det må finnes en eksisterende renovasjonsrute i nærheten for tilsvarende løsning, og beholderplasseringen må være innenfor 100 meter fra ruta.
  • Beholderplasseringen må oppfylle kravene i forskrift og retningslinjer.
  • Veien må tilfredsstille krav til kjørbar vei hele året.
  • Dersom beholdere ikke står på egen grunn, må plasseringen være avklart med grunneier.
  • Eier er ansvarlig for snørydding for at avfallshenting skal utføres og beholderne må være plassert slik at de ikke er til hinder for brøytemannskap.
  • Samarbeidsløsninger kan innvilges og kan kun benyttes av deltakerne i samarbeidet.
  • Trafikksikkerhet skal hensyntas ved beholderplassering (forrige plassering kan ha hatt for dårlig trafikksikkerhet). Vurderinger gjøres ut ifra det til enhver tids gjeldende regelverk. Tidligere vurderinger hensyntas ikke.

Boliger som benyttes som hytte

Helårsboliger som brukes som hytte kan få gebyr for hytterenovasjon etter søknad med erklæring om at eiendommen kun benyttes som hytte. Du finner søknad med erklæring og mer informasjon på Min side.

Fakturaperiode

Vi sender ut faktura to ganger i året. Hytterenovasjon har lik fakturaperiode som husholdninger i kommunen.