Meld fra om fritak, unntak, eller redusert renovasjonsgebyr

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter. Alle som eier hytte skal få tilbud om en renovasjonsordning og må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kommunens kostnader.

Bolig benyttes som fritidsbolig

Du kan be om å få hytterenovasjon dersom du eier en bolig der du ikke har bostedsadresse.

Erklæring, bolig benyttes som fritidsbolig (Min side)

Fritak fra renovasjonsgebyr

Du kan kun søke om fritak hvis du har en hytte som er kondemnabel. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. 

Søknadsskjema for fritak (Min side)

Varig unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for en renovasjonsordning, men det er mulig å søke om varig unntak hvis du har en hytte med avstand til nærmeste kjørevei på mer enn 2 km luftlinje.

Søknadsskjema for unntak (Min side)

Skogshytte med redusert gebyr

Små hytter med svært enkel standard i innlandsområder kan defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Du kan sende inn melding om endring til «skogshytte» med redusert gebyr dersom din hytte oppfyller kriteriene for dette.

  • Med «svært enkel standard» menes hytter uten strøm eller vann fra offentlig nett.
  • Med «innlandsområder» menes alle områder som ikke ligger langs Drammensfjorden.
  • Med «små hytter» menes hytter under ca. 40 kvadrat.

Alle kriteriene må være oppfylt for å defineres som "skogshytte". Størrelsen på hytta vurderes sammen med øvrige kriterier og skjønn kan utvises. Fotodokumentasjon legges ved.

Meldingsskjema "skogshytte" med redusert gebyr (Min side)