Meld fra om fritak, unntak, eller redusert renovasjonsgebyr

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter. Alle som eier hytte skal få tilbud om en renovasjonsordning og må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kommunens kostnader.

Bolig benyttes som fritidsbolig

Du kan be om å få hytterenovasjon dersom du eier en bolig der du ikke har bostedsadresse.

Erklæring, bolig benyttes som fritidsbolig (Min side)

Fritak fra renovasjonsgebyr

Du kan kun søke om fritak hvis du har en hytte som er kondemnabel. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. 

Søknadsskjema for fritak (Min side)

Varig unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for en renovasjonsordning, men det er mulig å søke om varig unntak hvis du har en hytte med avstand til nærmeste kjørevei på mer enn 2 km luftlinje.

Søknadsskjema for unntak (Min side)

Skogshytte med redusert gebyr

Små hytter med svært enkel standard i innlandsområder kan defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Du kan sende inn melding om endring til «skogshytte» med redusert gebyr dersom din hytte oppfyller kriteriene for dette.

  • Med «svært enkel standard» menes hytter uten strøm eller vann fra offentlig nett.
  • Med «innlandsområder» menes alle områder som ikke ligger langs Drammensfjorden.
  • Med «små hytter» menes hytter under 40 kvadratmeter.

Alle kriteriene må være oppfylt for å defineres som "skogshytte". Størrelsen på hytta vurderes sammen med øvrige kriterier. Skjønn kan utvises i tilfeller der det er åpenbare og tungtveiende grunner for dette. Fotodokumentasjon legges ved.

Meldingsskjema "skogshytte" med redusert gebyr (Min side)

Mulig å søke om egne beholdere eller beholdere i samarbeid

Det er mulig å søke om egne beholdere eller beholder i samarbeid, i stedet for tilgang til sentralt plasserte avfallspunkt. Det er dessverre ikke mulig å få til overalt og endringen vil føre til et høyere renovasjonsgebyr. Søknadsskjema finner du på Min side.

Her er en oversikt over kriteriene for å søke om egne beholdere:

  • Det må finnes en eksisterende renovasjonsrute i nærheten for tilsvarende løsning, og beholderplasseringen må være innenfor 100 meter fra ruta.
  • Beholderplasseringen må oppfylle kravene i forskrift og retningslinjer.
  • Veien må tilfredsstille krav til kjørbar vei hele året.
  • Dersom beholdere ikke står på egen grunn, må plasseringen være avklart med grunneier.
  • Eier er ansvarlig for snørydding for at avfallshenting skal utføres og beholderne må være plassert slik at de ikke er til hinder for brøytemannskap.
  • Samarbeidsløsninger kan innvilges og kan kun benyttes av deltakerne i samarbeidet.
  • Trafikksikkerhet skal hensyntas ved beholderplassering (forrige plassering kan ha hatt for dårlig trafikksikkerhet). Vurderinger gjøres ut ifra det til enhver tids gjeldende regelverk. Tidligere vurderinger hensyntas ikke.

Boliger som benyttes som hytte

Helårsboliger som brukes som hytte kan få gebyr for hytterenovasjon etter søknad med erklæring om at eiendommen kun benyttes som hytte. Du finner søknad med erklæring og mer informasjon på Min side.