Oppdatert: 11.01.2024

Regler

Her finner du regler for RfDs gjenvinningsstasjoner. Vedtatt av styret i RfD 04.09.2023. 

Mile_gjenvinningsstasjon_RfD_03048_1080.jpg

Hvem kan bruke RfDs gjenvinningsstasjoner?

Bruk av RfDs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til private husholdninger i våre eierkommuner. Innbyggerne har rett til å levere eget husholdningsavfall kostnadsfritt på alle gjenvinningsstasjonene, denne tjenesten dekkes av renovasjonsgebyret. Du er pliktig til å betale renovasjonsgebyr når du eier eller fester boligeiendom, ref. renovasjonsforskriften.

For å dokumentere at man har rett til fri avfallslevering brukes et inngangsbevis som utstedes til de som bor i eller har fritidseiendom i regionen. Dette er beskrevet i egne regler (jf. Regler for inngangsbevis).

Er du næringsdrivende, har avfall som er betalingspliktig eller er bosatt i en kommune utenfor RfDs område, kan du benytte gjenvinningsstasjonene mot betaling.

Forskjellen mellom husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall

Husholdningsavfall regnes som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som møbler og annet løsøre.

Betalingspliktig avfall regnes som avfall som ikke normalt oppstår i private husholdninger.

Næringsavfall regnes som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner (jf. Forurensningsloven § 27).

Husholdningsavfall

 • Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv.
 • Borettslag og boligsameier kan organisere felles levering av husholdningsavfall når de har inngått avtale med RfD.
 • Alle hytteeiere i RfDs eierkommuner som betaler renovasjonsgebyr for hytter, kan levere husholdningsavfall kostnadsfritt på alle RfDs gjenvinningsstasjoner.

Betalingspliktig avfall

 • Avfall som normalt ikke oppstår i en husholdning dekkes ikke av renovasjonsgebyret og regnes som betalingspliktig avfall. Dette skal betales for ved levering på gjenvinningsstasjonene.
 • Avfall fra husbygging som er utført av huseier regnes som betalingspliktig avfall.
 • Større mengder avfall fra rivningsarbeider, gravearbeider og hagearbeider som er utført av huseier regnes som betalingspliktig avfall.

Næringsavfall

 • Alt avfall som oppstår i næringsvirksomhet regnes som næringsavfall.
 • Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som for eksempel husbygging, oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes avfallet som næringsavfall. Dette gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.
 • Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som næringsdrivende og skal betale ved levering.
 • Den som kjører avfall for andre til gjenvinningsstasjonen mot betaling, anses som næringsdrivende. Da må det betales ved levering, med mindre det er inngått særskilt avtale med RfD om levering på vegne av private husholdninger.
 • Hvis du gjør arbeider på en bolig du leier ut regnes dette som næringsavfall, og skal betales for ved levering.
 • Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall. Loppemarkeder og andre som bidrar til ombruk, kan inngå avtale med RfD om henteordning.
 • Næringsavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner kan leveres på RfDs gjenvinningsstasjoner mot betaling. Se egen prisliste for næring.
 • Avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider og entreprenørvirksomhet regnes som næringsavfall eller betalingspliktig avfall uansett hvem som utfører arbeidet.

 Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

Følg anvisningen på skiltene eller muntlige beskjeder fra personalet. Spør dersom du trenger hjelp.

Du må selv laste av egen bil og tilhenger. Hvis det som skal leveres er veldig tungt eller stort kan avlastning med truck tilbys på eieres egen risiko.

Avfallet skal sorteres riktig, og legges eller kastes der det er skiltet på stasjonen. Det er ikke tillatt å levere avfallet i sekker. Har du blandet avfall i sekker eller esker, må disse åpnes og avfallet sorteres etter gjeldende sorteringsregler.

Pass på at du rydder opp dersom det er rester på bakken etter avfallet ditt, som for eksempel spiker, kvist og glasskår.

Ombrukstilbud

RfD har mottak og uttak for ting til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. På flere av stasjonene kan du også hente ut og levere inn byggevarer til ombruk.

RfD har rett til å bruke alt som er levert inn til gjenvinningsstasjonene til ombruk, med mindre noe annet avtales ved levering. Forbehold gjelder ikke for byggevarer.

Ombrukstilbudet er et tilbud til innbyggere i RfDs eierkommuner og gjelder fri inn og utlevering av brukbare gjenstander.

 • Det er kun lov å ta med seg ting som er satt ut i hyller eller på utstilling i ombrukstilbudet.
 • Det er ikke lov å oppsøke andre besøkende og be om å få ting fra dem.
 • Det er ikke lov å ta med seg avfall fra oppsamlingsenhetene på gjenvinningsstasjonene.
 • Det tillates maksimalt ett besøk per dag per stasjon.
 • Maksimal besøkstid på ombrukstorget er 15 minutter.
 • Maksimal parkeringstid utenfor er 20 minutter.
 • Besøkende må vise inngangsbevis ved forespørsel.

Se oppslag på den enkelte gjenvinningsstasjon og følg henvisning fra personalet.

Kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

Du kan levere avfall med kjøretøy inntil 7,5 tonn inklusive last og eventuell hengers vekt. På noen gjenvinningsstasjoner er vektgrensen 3,5 tonn, se skilting om dette på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Du kan ikke bruke bil med tipp, tipphenger eller traktorer på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Skru av motoren når bilen står stille.

Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet. Dette gjelder ikke for ombrukstorget.

Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen og utenfor inngangspartiet.

RfD har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller liknende for kjøretøy inne på gjenvinningsstasjonen. RfD har ikke ansvar for eventuell tilgrising av kjøretøy eller personer.

Spesielle bestemmelser for næringsdrivende

RfD tar imot næringsavfall på noen av gjenvinningsstasjonene

Ta kontakt med personalet på gjenvinningsstasjonen når du skal levere næringsavfall. Betaling ved levering av næringsavfall kan gjøres ved bruk av kredittkort eller ved inngått avtale om kreditt. Ønsker du som næringskunde å få tilsendt faktura, kan du søke om kreditt ved å ta kontakt med RfD.

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, må virksomheten være registrert i www.avfallsdeklarering.no, og sende en utfylt deklarasjon for farlig avfall til RfDs gjenvinningsstasjon i forkant. Deklarering av farlig avfall utføres elektronisk, og som næringsdrivende kan du gi RfD fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten mot et gebyr hvis det er ønskelig.

Hvis du som næringsdrivende leverer betongavfall med maling og puss, samt teglstein med fuger, skal du levere godkjent dokumentasjon i form av analyser fra akkreditert laboratorium på at dette er fritt for PCB ved levering til gjenvinningsstasjonen. Hvis betongavfallet inneholder PCB eller asbest, kan ikke RfD ta imot dette.

Større mengder næringsavfall av samme type for eksempel fra industri, bygg eller landbruk, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men hos aktører som har spesialisert seg på dette.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen

(gjelder både fra næring og husholdning)

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot noen former for eksplosiver på gjenvinningsstasjonene. Våpen eller ammunisjon (patroner og skudd) skal leveres til politi eller lensmannskontor. Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater kan leveres tilbake til forhandler eller til brannvesenet. Hvis du har sprengstoff, tennere eller fenghetter, ta kontakt med politiet.

Større gjenstander som for eksempel kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men til mottak hos andre aktører. Se her for informasjon om hvor dette kan leveres.

Vi tar ikke imot matavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Vi tar heller ikke imot smittefarlig avfall og radioaktivt avfall.

Du finner en detaljert oversikt over hvilke avfallstyper som kan leveres, og hvordan avfallet skal sorteres, på de ulike gjenvinningsstasjonene her

Mottakskontroll

Dersom personalet på stasjonen vurderer at avfallet ikke tilfredsstiller krav til husholdningsavfall som kan leveres gebyrfritt, i henhold til reglene, skal det betales for levering av avfallet.

Dersom du er uenig, men velger å betale for å få levert avfallet, kan du sende en skriftlig klage på beslutningen til RfD i etterkant. Dersom klagen tas til følge blir beløpet refundert.

Brudd på reglene

Brudd på reglene for opphold og levering av avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner kan medføre sanksjoner som tilleggsgebyr, politianmeldelse, bortvisning eller inndragelse av inngangsbevis.

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RfD.

Klageadgang

Dersom det fattes vedtak om bortvisning, inndragelse av inngangsbevis, eller beslutning om betaling, er dette et enkeltvedtak som kan påklages skriftlig til RfD (jf. Forvaltningsloven § 2.a).