Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner

Hvem kan bruke RfDs gjenvinningsstasjoner?

RfDs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til private husholdninger i RfDs eierkommuner. Private husholdninger har rett til å levere sitt eget husholdningsavfall kostnadsfritt på alle RfDs gjenvinningsstasjoner, da det er betalt over renovasjonsgebyret. Å betale renovasjonsgebyr er en plikt når du eier eller fester boligeiendom, ref. renovasjonsforskriften.


Retten til fri avfallslevering dokumenteres gjennom inngangsbevis som utstedes til regionens innbyggere og eiere av fritidseiendommer. Dette er beskrevet i egne regler. (jf. Regler for inngangsbevis). 


Er du næringsdrivende eller bosatt i en kommune utenfor RfDs område, kan du benytte gjenvinningsstasjonene mot betaling. 
 

Forskjellen mellom husholdningsavfall og næringsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og annet løsøre. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner (jf. Forurensningsloven § 27).

Husholdningsavfall

 • Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv.
 • Borettslag og boligsameier kan organisere felles levering av husholdningsavfall når de har inngått avtale med RfD.
 • Alle hytteeiere i RfDs eierkommuner som betaler renovasjonsgebyr for hytter, kan levere husholdningsavfall kostnadsfritt på alle RfDs gjenvinningsstasjoner. 

Næringsavfall

 • Alt avfall som oppstår i næringsvirksomhet regnes som næringsavfall.
 • Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som for eksempel husbygging, oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes avfallet som næringsavfall. Dette gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.
 • Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som næringsdrivende og skal betale ved levering.
 • Den som kjører avfall for andre til gjenvinningsstasjonen mot betaling, anses som næringsdrivende. Da må det betales ved levering, med mindre det er inngått særskilt avtale med RfD om levering på vegne av private husholdninger.
 • Leier du ut bolig, og gjør arbeider på disse boligene, regnes dette avfallet som næringsavfall og det skal betales ved levering.
 • Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall. Loppemarkeder og andre som bidrar til ombruk, kan inngå avtale med RfD om henteordning. 
 • Næringsavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner kan leveres på RfDs gjenvinningsstasjoner mot betaling. Se egen prisliste for næring.
 • Avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider og entreprenørvirksomhet regnes alltid som næringsavfall uansett hvem som utfører arbeidet.

 Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

Følg anvisning på skilt eller muntlige beskjeder fra personalet. Spør dersom du trenger hjelp. 

Du må selv laste av egen bil/tilhenger. For eiers egen risiko, kan avlasting med truck tilbys.

Avfallet skal sorteres og legges i riktig oppsamlingsenhet. Det tillates ikke levering av avfall i sekker. Har du blandet avfall i sekker eller esker, må disse åpnes og avfallet sorteres etter gjeldende sorteringsregler.

Pass på at du rydder opp rester fra bakken som for eksempel spiker og glasskår.

Ombruk

RfD har mottak av gjenstander til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. 

RfD har rett til å benytte alt som er levert inn til gjenvinningsstasjonene til ombruk, med mindre det er tatt forbehold om dette ved levering.

Det er ikke lov å ta med seg avfall fra oppsamlingsenhetene på gjenvinningsstasjonene, men på noen av gjenvinningsstasjonene er det lov å ta ut gjenstander fra ombrukscontainerne. Se oppslag på den enkelte gjenvinningsstasjon og følg henvisning fra personalet.

Unødig opphold ved ombrukscontainerne er ikke tillatt.

Kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

Du kan levere avfall med kjøretøy inntil 7,5 tonn inklusive last og eventuell hengers vekt. På noen gjenvinningsstasjoner er vektgrensen 3,5 tonn, se skilting om dette på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Du kan ikke bruke bil med tipp, tipphenger eller traktorer på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Skru av motoren når bilen står stille.

Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet.

Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen og utenfor inngangspartiet.

RfD har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller liknende for kjøretøy inne på gjenvinningsstasjonen. RfD har ikke ansvar for eventuell tilgrising av kjøretøy eller personer.

Spesielle bestemmelser for næringsdrivende

RfD tar imot næringsavfall på noen av gjenvinningsstasjonene

Ta kontakt med personalet på gjenvinningsstasjonen når du skal levere næringsavfall. Betaling ved levering av næringsavfall kan gjøres ved bruk av kredittkort eller ved inngått avtale om kreditt. Ønsker du som næringskunde å få tilsendt faktura, kan du søke om kreditt ved å ta kontakt med RfD.

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, må virksomheten være registrert i avfallsdeklarering.no og den må ha sendt en utfylt deklarasjon for farlig avfall til RfDs gjenvinningsstasjon. Deklarering av farlig avfall utføres elektronisk og som næringsdrivende kan du gi RfD fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten mot et gebyr.

Leverer du som næringsdrivende betongavfall med maling og puss, samt teglstein med fuger, skal du levere godkjent dokumentasjon i form av analyser fra akkreditert laboratorium på at dette er fritt for PCB ved levering til gjenvinningsstasjonen. Hvis betongavfallet inneholder PCB eller asbest, kan ikke RfD ta imot dette.

Større mengder næringsavfall av samme type for eksempel fra industri, bygg eller landbruk, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men hos aktører som har spesialisert seg på dette.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen

(gjelder både næring og husholdning)

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot noen former for eksplosiver på gjenvinningsstasjonene. Våpen eller ammunisjon (patroner og skudd) skal leveres til politi eller lensmannskontor. Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater kan leveres tilbake til forhandler. Har du sprengstoff, tennere eller fenghetter, ta kontakt med politiet. 

Større gjenstander som for eksempel kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men til mottak hos andre aktører. 

Vi tar ikke imot matavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner. 

Vi tar heller ikke imot smittefarlig avfall og radioaktivt avfall. 

For detaljert oversikt over hvilke avfallstyper gjenvinningsstasjonen mottar, og hvordan avfallet skal sorteres, finn din gjenvinningsstasjon.

Her finner du en oversikt over leveringssteder for avfall du ikke kan levere på gjenvinningsstasjonen.

Mottakskontroll

Dersom personalet på stasjonen vurderer at avfallet ikke tilfredsstiller krav til husholdningsavfall som kan leveres gebyrfritt i henhold til reglene, skal det betales for levering av avfallet. 

Dersom kunden er uenig, men velger å betale for å få levert avfallet, kan klage på beslutningen sendes skriftlig til RfD i etterkant. Tas klagen til følge, vil innbetalt beløp bli refundert.

Brudd på reglene

Brudd på reglene som gjelder for levering av avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner, kan medføre sanksjoner som tilleggsgebyr, politianmeldelse eller inndragelse av inngangsbevis. 

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RfD.

Klageadgang

Dersom det fattes vedtak om inndragelse av inngangsbevis, eller beslutning om betaling, er dette et enkeltvedtak som kan påklages skriftlig til RfD (jf. Forvaltningsloven § 2.a).