Oppdatert: 24.05.2024

Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner

Før du besøker RfDs gjenvinningsstasjoner, er det lurt å sette seg inn i reglene for levering av avfall. Her finner du blant annet informasjon om regler for kjøring og opphold, hva du kan levere, mengdebegrensninger og avfall vi ikke tar i mot. 

Mile_gjenvinningsstasjon_RfD_03048_1080.jpg

Hvem kan bruke RfDs gjenvinningsstasjoner?

Bruk av RfDs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til hytter og husholdninger i våre eierkommuner. Innbyggerne har rett til å levere en fastsatt mengde husholdningsavfall kostnadsfritt på alle gjenvinningsstasjonene, denne tjenesten dekkes av renovasjonsgebyret. 

For å dokumentere at man har rett til fri avfallslevering brukes et inngangsbevis som utstedes til de som bor i eller har fritidseiendom i regionen. Dette er beskrevet i egne regler (jf. Regler for inngangsbevis).

Er du næringsdrivende, har avfall som er betalingspliktig eller er bosatt i en kommune utenfor RfDs område, kan du benytte gjenvinningsstasjonene mot betaling.

Forskjellen mellom husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall

Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. (Forurensningsloven § 27a, første ledd). 


Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. (Forurensningsloven § 27a, annet ledd).

Husholdningsavfall

 • Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv.
 • Husholdningsavfall kan leveres kostnadsfritt, når mengden ikke overstiger 2000 kg per boenhet per kalenderår. Dette kan inkludere inntil 1000 kg. farlig avfall og 500 kg PCB vinduer. 
 • Ved spesielle engangshendelser, så som flytting, oppussing etc. kan eier be om tilleggsmengde på inntil 500 kg.  
 • Eiere av hytter med RfDs renovasjonsordning kan levere tilsvarende mengde husholdningsavfall som husholdninger, og til samme vilkår.
 • Retten til levering av husholdningsavfall dokumenteres gjennom inngangsbevis. Se egne regler for bruk av inngangsbevis.

Betalingspliktig avfall

 • Alt avfall som overstiger de årlige mengder som er beskrevet for husholdningsavfall, regnes som betalingspliktig avfall
 • Betalingspliktig avfall fra husholdninger og hytter skal betales for ved levering. Se prisliste.
 • Eksempler på betalingspliktig avfall er avfall fra husbygging, rivningsarbeider, og gravearbeider som eier selv har utført på egen bolig eller hytte. 
   

Næringsavfall

 • Alt avfall som oppstår i næringsvirksomhet regnes som næringsavfall.
 • Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som for eksempel husbygging, oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes avfallet som næringsavfall. Dette gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.
 • Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som næringsdrivende og skal betale ved levering.
 • Hvis du gjør større arbeider på en bolig du leier ut eller planlegger å leie ut, regnes dette som næringsavfall.
 • Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall. Loppemarkeder og andre som bidrar til ombruk, kan inngå avtale med RfD om henteordning.
 • Næringsavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner kan leveres på RfDs gjenvinningsstasjoner mot betaling. Se egen prisliste for næring.

 Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

Følg anvisningen på skiltene eller muntlige beskjeder fra personalet. Spør dersom du trenger hjelp.

Du må selv laste av egen bil og tilhenger. Hvis det som skal leveres er veldig tungt eller stort kan avlastning med truck tilbys på eieres egen risiko.

Avfallet skal sorteres riktig, og legges eller kastes der det er skiltet på stasjonen. Det er ikke tillatt å levere avfallet i sekker. Har du blandet avfall i sekker eller esker, må disse åpnes og avfallet sorteres etter gjeldende sorteringsregler.

Pass på at du rydder opp dersom det er rester på bakken etter avfallet ditt, som for eksempel spiker, kvist og glasskår.

Ombrukstilbud

RfD har mottak og uttak for ting til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. På flere av stasjonene kan du også hente ut og levere inn byggevarer til ombruk.

RfD har rett til å bruke alt som er levert inn til gjenvinningsstasjonene til ombruk, med mindre noe annet avtales ved levering. Forbehold gjelder ikke for byggevarer.

Ombrukstilbudet er et tilbud til innbyggere i RfDs eierkommuner og gjelder fri inn og utlevering av brukbare gjenstander.

 • Det er kun lov å ta med seg ting som er satt ut i hyller eller på utstilling i ombrukstilbudet.
 • Det er ikke lov å oppsøke andre besøkende og be om å få ting fra dem.
 • Det er ikke lov å ta med seg avfall fra oppsamlingsenhetene på gjenvinningsstasjonene.
 • Det tillates maksimalt ett besøk per dag per stasjon.
 • Maksimal besøkstid på ombrukstorget er 15 minutter.
 • Maksimal parkeringstid utenfor er 20 minutter.
 • Besøkende må vise inngangsbevis ved forespørsel.

Se oppslag på den enkelte gjenvinningsstasjon og følg henvisning fra personalet.

Kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

Du kan levere avfall med kjøretøy inntil 7,5 tonn inklusive last og eventuell hengers vekt. På noen gjenvinningsstasjoner er vektgrensen 3,5 tonn, se skilting om dette på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Du kan ikke bruke bil med tipp, tipphenger eller traktorer på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Skru av motoren når bilen står stille.

Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet. Dette gjelder ikke for ombrukstorget.

Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen og utenfor inngangspartiet.

RfD har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller liknende for kjøretøy inne på gjenvinningsstasjonen. RfD har ikke ansvar for eventuell tilgrising av kjøretøy eller personer.

Spesielle bestemmelser for næringsdrivende

RfD tar imot næringsavfall på noen av gjenvinningsstasjonene

Ta kontakt med personalet på gjenvinningsstasjonen når du skal levere næringsavfall. Betaling ved levering av næringsavfall kan gjøres ved bruk av kredittkort eller ved inngått avtale om kreditt. Ønsker du som næringskunde å få tilsendt faktura, kan du søke om kreditt ved å ta kontakt med RfD.

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, må virksomheten være registrert i www.avfallsdeklarering.no, og sende en utfylt deklarasjon for farlig avfall til RfDs gjenvinningsstasjon i forkant. Deklarering av farlig avfall utføres elektronisk, og som næringsdrivende kan du gi RfD fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten mot et gebyr hvis det er ønskelig.

Hvis du som næringsdrivende leverer betongavfall med maling og puss, samt teglstein med fuger, skal du levere godkjent dokumentasjon i form av analyser fra akkreditert laboratorium på at dette er fritt for PCB ved levering til gjenvinningsstasjonen. Hvis betongavfallet inneholder PCB eller asbest, kan ikke RfD ta imot dette.

Større mengder næringsavfall av samme type for eksempel fra industri, bygg eller landbruk, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men hos aktører som har spesialisert seg på dette.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen

(gjelder både fra næring og husholdning)

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot noen former for eksplosiver på gjenvinningsstasjonene. Våpen eller ammunisjon (patroner og skudd) skal leveres til politi eller lensmannskontor. Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater kan leveres tilbake til forhandler. Hvis du har sprengstoff, tennere eller fenghetter, ta kontakt med politiet.

Større gjenstander som for eksempel kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men til mottak hos andre aktører. Se her for informasjon om hvor dette kan leveres.

Vi tar ikke imot matavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Vi tar heller ikke imot smittefarlig avfall og radioaktivt avfall.

Du finner en detaljert oversikt over hvilke avfallstyper som kan leveres, og hvordan avfallet skal sorteres, på de ulike gjenvinningsstasjonene her

Mottakskontroll

Dersom personalet på stasjonen vurderer at avfallet ikke tilfredsstiller krav til husholdningsavfall som kan leveres gebyrfritt, i henhold til reglene, skal det betales for levering av avfallet.

Dersom du er uenig, men velger å betale for å få levert avfallet, kan du sende en skriftlig klage på beslutningen til RfD i etterkant. Dersom klagen tas til følge blir beløpet refundert.

Brudd på reglene

Brudd på reglene for opphold og levering av avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner kan medføre sanksjoner som tilleggsgebyr, politianmeldelse, bortvisning, utestenging eller inndragelse av inngangsbevis.

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RfD.

Klageadgang

Dersom det fattes vedtak om utestenging, inndragelse av inngangsbevis, eller beslutning om betaling, er dette et enkeltvedtak som kan påklages skriftlig til RfD (jf. Forvaltningsloven § 2.a).

Regler for bruk av inngangsbevis

1. Inngangsbevis

1.1. Inngangsbeviset identifiserer eiere og innbyggere som har retttil å levere husholdningsavfall og betalingspliktig avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner.

1.2. Inngangsbeviset er personlig og knyttet til en bestemt boenhet. Inngangsbeviset kan kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til.

1.3. Inngangsbeviset er gyldig i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum og Sigdal (videre kalt Området).

1.4. «Regler for bruk av inngangsbevis på RfDs gjenvinningsstasjoner» er en utdyping og presisering som følger «Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner». Det forutsettes at innehaver av inngangsbevis følger gjeldende regler.

2. Digitalt og fysisk inngangsbevis

2.1. Inngangsbeviset finnes i to varianter: Digitalt (i appen RfD) og som et fysisk inngangskort. Begge variantene gir like rettigheter for brukeren.

2.2. Digitalt inngangsbevis er den primære og anbefalte løsningen. Appen kan lastes ned gratis på smarttelefoner, og bruker verifiserer seg videre med BankID. Det digitale inngangsbeviset krever at brukeren eier en boenhet eller har gyldig folkeregistrert adresse i Området.

2.3. Fysisk inngangskort er en sekundær løsning som kan bestilles i følgende tilfeller:

 1. Brukeren har ikke smarttelefon.
 2. Brukeren har ikke ferdigheter til å bruke app eller BankID.
 3. Brukeren har ikke folkeregistrert adresse i området, men tilfredsstiller likevel kriteriene for inngangsbevis som står beskrevet i punkt 4.1.

3. Retten til levering av husholdningsavfall

3.1. Renovasjonsordningen i Området inkluderer levering av en fastsatt mengde husholdningsavfall kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene. Dette dekkes av renovasjonsgebyret. Hva som regnessom husholdningsavfall, er definert i «Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner».

3.2. Fremvisning av inngangsbevis dokumenterer retten til levering av husholdningsavfall og betalingspliktig avfall i samsvar med gjeldende regler.

3.3. Den øvre grensen for hvor mye husholdningsavfall som kan leveres kostnadsfritt årlig, fremgår av «Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner».

3.4. Rettigheter knyttet til bruk av inngangsbevis gjelder ikke avfallsom har oppstått i næringsvirksomhet. Hva som regnes som næringsavfall, er definert i «Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner».

4. Kriterier for å få inngangsbevis

4.1. For å få inngangsbevis må minst ett av følgende kriterier oppfylles:

 1. Permanent eller midlertidig bostedsadresse i Området.
 2. Eier av fritidseiendom med RfDsrenovasjonsordning i Området.
 3. Bosatt deler av tiden eller deler av åreti Området. (
 4. Privatperson som eier bolig i Området uten å bo der selv.

4.2. Retten til inngangsbevis bortfaller dersom kriteriene i 4.1 ikke lenger oppfylles.

4.3. Hvis det søkes fritak eller unntak fra renovasjonsordningen, bortfaller også retten til inngangsbevis.

4.4. Dersom innehaveren flytter til ny adresse innenfor Området, må inngangsbeviset registreres på ny adresse. RfD kan deaktivere inngangsbeviset om innehaver ikke lenger eier eller er folkeregistrert på adressen det er knyttet til.

5. Bruk av inngangsbevis

5.1. Alle innehavere av inngangsbevis har i utgangspunktet like rettigheter til å levere avfall som oppstår på eiendommer de eier, eller bor på.

5.2. Eier av eiendommen kan velge å begrense hvor stor mengde avfall leieboere eller andre husstandsmedlemmer kan levere. Ved å benytte denne muligheten overtar eier ansvaret for at alt avfallet fra husstanden leveres til godkjent mottak.

5.3. Eier kan midlertidig delegere ansvar til en person som skal kjøre bort avfall fra eiendommen. Det er ikke tillatt å delegere slikt ansvar til å levere avfall som har oppstått gjennom næringsvirksomhet, eller fra andre eiendommer.

5.4. Ved rydding av dødsbo, kan pårørende søke om et midlertidig inngangsbevis som gir tidsavgrenset rett til å levere avfallet fra avdødes bolig.

5.5. Ved spesielle engangshendelser, som ved flytting, oppussing, eller lignende, kan eier be om tilleggsvolum på inntil 500 kg.

5.6. Borettslag og boligsameier kan beslutte at inntil halvparten av årlig mengde skal disponeres av fellesskapet, og organiseres gjennom felles levering av husholdningsavfall.

6. Kostnader

6.1. Digitalt inngangsbevislastes ned gratisfra Google Play eller AppStore.

6.2. Fysisk inngangsbevis utstedes gratis, begrenset til ett kort per husstand.

6.3. Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med et administrasjonsgebyr.

7. Kontroll og misbruk

7.1. Inngangsbeviset kan inndras ved misbruk, og rettigheter knyttet til bruk av inngangsbevis kan da bortfalle for en periode.

7.2. Dersom inngangsbeviset benyttes til å levere næringsavfall, eller avfall fra andre eiendommer enn inngangsbeviset er knyttet til, kan dette regnes som misbruk.

7.3. Det kan fattes mistanke om misbruk hvis avfallsmengden eller leveringshyppigheten er vesentlig høyere enn det som er normalt for en privat husholdning.

7.4. RfD forbeholder seg rett til å innhente tilleggsopplysninger eller utføre kontrolltiltak ved mistanke om misbruk.

7.5. Det regnesikke som misbruk dersom innehaver kan vise tilspesielle forhold der det er økt behov for å levere avfall, som for eksempel ved flytting eller rydding av dødsbo.

7.6. Eventuelt vedtak om inndragelse av inngangsbeviset skal kun gjøres etter saksbehandling. Vedtak om inndragelse er et enkeltvedtak som kan påklages.

8. Næringsdrivende

8.1. Næringsdrivende kan ikke bruke inngangsbevis for å levere næringsavfall.

8.2. Næringsdrivende kan ikke låne inngangsbevis av sine ansatte eller kunder for å levere avfall fra oppdrag de har utført.

8.3. Når næringsdrivende utfører oppdrag på private boliger eller eiendommer regnes avfallet som næringsavfall.

8.4. Næringsdrivende omfattes ikke av lovpålagt renovasjonsordning, men kan levere avfall mot betaling på RfDs gjenvinningsstasjoner. Eventuell kreditt skal være avtalt på forhånd.

8.5. Personer registrert som næringsdrivende kan kun benytte inngangsbevis for å levere sitt eget husholdningsavfall.

Vedtatt av styret i RfD 13.10.2020 og revidert 6.2.2024. Gjeldende fra 1.4.2024.

Vedtatt av styret i RfD 6. februar 2024. Gjelder fra 1. april 2024.