Plassering av avfallsbeholdere

Det er viktig at du tenker nøye gjennom hvor du plasserer beholderne. Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren og må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Plasseringen skal være like funksjonell hele året, sommer som vinter.  

Avfallsbeholdere_standardlosning_RfD_02250_1920.jpg
Du må legge forholdene til rette slik at renovatørene kan utføre arbeidet sitt på en på en sikker og effektiv måte.

Krav til beholderplassering

 • Beholderne plasseres nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei. Inntil 10 meter fra veikanten for beholdere med 2 hjul og inntil 5 meter for beholdere med 4 hjul. 
 • Adkomstvei fra veien til beholderne skal være fri for hindringer.
 • Adkomstvei fra beholder til renovasjonsbil skal ikke ha større stigning enn 1:8.
 • Plasseringen må ikke medføre trappebæring eller trilling i bratt bakke. 
 • Beholderne må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan.
 • Plasseringen skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.
 • Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand fra husveggen. 

Dersom oppstillingsplassen ikke tilfredsstiller kravene, kan RfD kreve omplassering av beholderne. Hvis du selv triller beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på hentedagen, kan du plassere beholderne der du selv vil.

Ønsker du mer informasjon om beholderplassering og krav, ta kontakt med oss.

I RfDs forskrift og retningslinjer får du mer informasjon om huseiers oppgaver og ansvar, samt plassering av avfallsbeholdere (§ 5 i forskrift og kap. 5 i retningslinjer). 

Trafikksikkerhet

Flytt avfallsbeholdere fra fortau, og sørg for at dine beholdere står på din egen eiendom. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn (gate, fortau, gang- og sykkelvei). Med god fremkommelighet og fri sikt kan vi sammen skape størst mulig trygghet i nærmiljøet.

Unngå lukt

For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres i god avstand fra naboens uteplass eller vindu. Når du vurderer beholderplassering, er det lurt å velge en skyggefull plass. Eventuelt kan du plante busker og trær som gir skygge.

Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand til husveggen.

Avfallshus og avfallsrom

Oppstillingsplass for beholdere kan etableres på åpen plass, i egne avfallshus utendørs eller innendørs i separate avfallsrom.

Dette er kravene til avfallshus/avfallsrom:

 • Høyden under taket skal være minimum 2,1 meter.
 • Det skal være gangbane på 1,3 meter mellom beholderne.
 • Dører skal slå utover, være selvlukkende og enkle å sette i åpen stilling.
 • Døråpning skal være tilrettelagt for enkel trilling av avfallsbeholdere, minimum 1,2 meter bred, 2 meter høy og fri for terskel eller trinn.