RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning

RfD har laget en plan for fremtidens renovasjonsordning, med mål om å nå 65 % materialgjenvinning og ombruk innen 2035.

Arbeidet med utvikling av gode renovasjons­løsninger er langsiktig, og tiden mellom innføring av tiltak og synlige resultater kan gå langt ut over en ordinær strategiperiode. Derfor har vi utarbeidet et overordnet dokument med retning og prioriterte tiltak i en tiårsperiode.

Renovator_og_renovasjonsbil_RfD_02823_1920_Foto_Katrine__Lunke.jpg
«Fremtidens renovasjonsordning – RfD mot 2035» er en overordnet plan for hvordan RfD skal bidra til å oppnå viktige samfunnsmål. Planen bygger på overordnede utviklingstrekk innen infrastruktur, 

Langsiktige utviklingstrekk

Planen for fremtidens renovasjonsordning tar høyde for endringer i infrastruktur, teknologi, politikk, arbeidsliv og økonomi, som vil påvirke hvordan renovasjonstjenester tilbys i fremtiden. RfD må tilpasse seg en aldrende befolkning, økt urbanisering og strengere miljøkrav.

Strategisk prioriterte tiltak

For å kunne nå målene våre og møte fremtidens behov, er det nødvendig å gjøre endringer i både tjenestetilbudet og finansieringsmodellen. Felles for alle tiltakene er at de krever målrettet kommunikasjon. Dette er vårt hovedverktøy i samarbeidet med innbyggere og eiere for å skape forståelse og aksept for endringene.

  1. Tilby flere henteordninger: RfD tar sikte på å etablere ordninger som ikke forutsetter at innbyggerne har tilgang på bil og tilhenger.

  2. Tilpasse beholdertyper og tømmefrekvens: RfD tar sikte på å endre til beholdertyper der innbyggerne i større grad kan velge abonnement tilpasset deres behov.

  3. Ny gebyrmodell med større valgfrihet: RfD tar sikte på å etablere et nytt gebyrsystem, som i større grad gir valgfrihet og insentiver til bedre sortering, ombruk og avfallsminimering.

  4. Tilstrebe maskinell ettersortering av avfall: RfD ønsker å innføre maskinell ettersortering av avfall, i samarbeid med andre aktører i bransjen.

  5. Utvikle en kompetent og effektiv organisasjonen: RfD vil jobbe systematisk med HMS og kompetanseutvikling for å ruste organisasjonen for fremtidens utfordringer.

  6. Ta i bruk ny teknologi: RfD vil ta i bruk ny teknologi for å effektivisere kundedialog og arbeidsprosesser knyttet til renovasjonstjenesten.

RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning (PDF)