Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Flytt avfallsbeholdere fra fortau

Hjelp oss å bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde! Flytt avfallsbeholdere fra fortau, og sørg for at dine beholdere står på din egen eiendom. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn (gate, fortau, gang- og sykkelvei). Med god fremkommelighet og fri sikt kan vi sammen skape størst mulig trygghet i nærmiljøet.

Må du endre plassering av beholderne dine? Dette må du huske på:

  • Beholderne plasseres nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei. Inntil 10 meter fra veikanten for beholdere med 2 hjul og inntil 5 meter for beholdere med 4 hjul. 
  • Adkomstvei fra veien til beholderne skal være fri for hindringer.
  • Plasseringen må ikke medføre trappebæring eller trilling i bratt bakke. 
  • Beholderne må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan.
  • Plasseringen skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.
  • Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand fra husveggen. 

 
Dersom oppstillingsplassen ikke tilfredsstiller kravene kan RfD kreve omplassering av beholderne. Den enkelte husstand har mulighet til å plassere beholderne et annet egnet sted. Da er det viktig å selv trille beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på hentedagen. Ønsker du mer informasjon om beholderplassering og krav, ta kontakt med oss.

I RfDs forskrift og retningslinjer får du mer informasjon om huseiers oppgaver og ansvar, samt plassering av avfallsbeholdere (§ 5 i forskrift og kap. 5 i retningslinjer). 

Standardsett