Flytt avfallsbeholdere fra fortau

Hjelp oss å bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde! Flytt avfallsbeholdere fra fortau, og sørg for at dine beholdere står på din egen eiendom. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn (gate, fortau, gang- og sykkelvei). Med god fremkommelighet og fri sikt kan vi sammen skape størst mulig trygghet i nærmiljøet.

Må du endre plassering av beholderne dine? Dette må du huske på:

  • Beholderne plasseres nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei. Inntil 10 meter fra veikanten for beholdere med 2 hjul og inntil 5 meter for beholdere med 4 hjul. 
  • Adkomstvei fra veien til beholderne skal være fri for hindringer.
  • Plasseringen må ikke medføre trappebæring eller trilling i bratt bakke. 
  • Beholderne må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan.
  • Plasseringen skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.
  • Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand fra husveggen. 

 
Dersom oppstillingsplassen ikke tilfredsstiller kravene kan RfD kreve omplassering av beholderne. Den enkelte husstand har mulighet til å plassere beholderne et annet egnet sted. Da er det viktig å selv trille beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på hentedagen. Ønsker du mer informasjon om beholderplassering og krav, ta kontakt med oss.

I RfDs forskrift og retningslinjer får du mer informasjon om huseiers oppgaver og ansvar, samt plassering av avfallsbeholdere (§ 5 i forskrift og kap. 5 i retningslinjer). 

Avfallsbeholdere_standardlosning_RfD_02250_1920.jpg