Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer, og normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i RfD.

Å varsle om et kritikkverdig forhold

Kritikkverdige forhold er brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, og de har plikt til å varsle dersom de kjenner til alvorlige forhold som kan medføre fare for liv eller helse, trakassering, diskriminering eller kriminelle forhold:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • fare for liv og helse
 • fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten
 • brudd på etiske regler
 • sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • misbruk av RfDs systemer eller eiendom
 • brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

Hvem bør jeg varsle?

Du velger selv hvem du vil varsle til, men som hovedregel bør du si fra til din nærmeste leder.

Dersom du opplever at det er nødvendig å varsle andre, kan du for eksempel varsle til: Daglig leder, tillitsvalgt, verneombud eller bedriftshelsetjeneste.

Dersom du ønsker å varsle via RfDs eksterne varslingstjeneste, driftet av BDO AS, kan dette gjøres via elektronisk varslingsskjema.

Du har også rett til å varsle tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter (for eksempel Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politi, o.a.).

Hvis mulig bør man ta opp forholdet internt før man varsler eksternt.

Hva bør et varsel inneholde?

 • Ditt navn og kontaktinformasjon (frivillig, men anbefales).
 • Hvilken avdeling eller del av virksomheten forholdene gjelder.
 • Konkret hva forholdene gjelder.
 • Når forholdene fant sted.
 • Personer eller dokumentasjon som kan belyse forholdene nærmere.
 • Om forholdene har blitt tatt opp tidligere gjennom andre kanaler.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker i RfD

 • Alle varsler skal tas alvorlig.
 • Alle varsler skal behandles med en gang.
 • Anonyme varsler vil også bli saksbehandlet.
 • Varsler skal behandles konfidensielt.
 • Varsling skal kunne brukes uten frykt for gjengjeldelse.
 • Varsler skal få en tilbakemelding innen rimelig tid. (Dette gjelder ikke når varsler er anonym.)
 • Saken skal behandles i samsvar med gjeldende regelverk.

Hvem håndterer varslingen min?

Varslingssaker behandles av varslingsutvalget, som beslutter hvem som skal involveres i videre oppfølging. Varslingsutvalget består av daglig leder og hovedverneombud.

Jeg har varslet om et forhold knyttet til en person. Hva skjer da?

Den det varsles om skal gjøres kjent med varselet, og hvilke opplysninger som er gitt. Vedkommende skal gis anledning til å komme med sin versjon av saken. Når saken er ferdig behandlet, skal den det varsles om ha beskjed om utfallet av behandlingen.