Oppdatert: 10.11.2023

For våre leverandører

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. RfD anskaffer varer og tjenester fra  leverandører hovedsakelig innenfor logistikk, avfall, transport, IKT og bygg- og anlegg. Vi foretar også innkjøp i forbindelse med egen administrasjon.

Innkjøp og miljø

Innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg skal bidra til at RfD når sine mål om en miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv tjeneste. 

Vi stiller høye krav til våre leverandører. Våre verdier, etiske prinsipper og standarder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og hensynet til ytre miljø ligger til grunn for all vår virksomhet. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere kjenner til og arbeider i samsvar med disse.

Konkurranser

RfD er underlagt regelverket om offentlig anskaffelser som beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser.

I tillegg følger RfDs innkjøpsstrategi. 

Kunngjøring av konkurranser

Alle anskaffelser som RfD foretar av varer og tjenester (unntatt bygg- og anleggskontrakter) over terskelverdi skal kunngjøres på Doffin – Database for offentlige innkjøp. Her kan du også se våre pågående konkurranser. Kunngjøringer over EØS-terskelverdiene legges inn i den europeiske kunngjøringsdatatbasen TED, Tenders Electronic Daily.


Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre konkurranser.