For våre leverandører

RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av ni eierkommuner. Det betyr at RfD har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i ni kommuner, samt drift av syv gjenvinningsstasjoner. I dette arbeidet anskaffer vi varer og tjenester fra renovasjonsbedrifter og transportører, og små og store bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Vi foretar også innkjøp i forbindelse med egen administrasjon, f.eks. i IKT-prosjekter.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i regionen. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men tegner avtaler med underleverandører slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud.

Innkjøp og miljø

Innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg skal bidra til at RfD når sine mål om en miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv tjeneste. 

Vi stiller høye krav til våre leverandører. Våre verdier, etiske prinsipper og standarder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og hensynet til ytre miljø ligger til grunn for all vår virksomhet. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere kjenner til og arbeider i samsvar med disse.

Konkurranser

RfD er underlagt regelverket om offentlig anskaffelser som beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Alle konkurranser gjennomføres i tråd med prinsipper om:

  • likebehandling
  • forutsigbarhet
  • gjennomsiktighet
  • etterprøvbarhet


Kunngjøring av konkurranser

Alle anskaffelser av varer og tjenester RfD foretar til en verdi over 1.100.000 kroner eks. mva skal kunngjøres på Doffin – Database for offentlige innkjøp. Her kan du også se våre pågående konkurranser. Kunngjøringer over EØS-terskelverdiene legges også inn i den europeiske kunngjøringsdatatbasen TED, Tenders Electronic Daily.


Kontakt Astrid Ehrlinger Sørsdal om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre konkurranser.