Standardavtale for henting av avfall

Renovasjonstilbudet fra RfD er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Skoler, barnehager, kommunale virksomheter og annen næringsvirksomhet kan tegne avtale med oss. Avtalen inngås skriftlig.

Standardavtale mellom næringskunder og RfD vedrørende innsamling og sluttbehandling av avfallstypene:

  • matavfall
  • restavfall
  • plastemballasje
  • papiravfall
  • glass- og metallemballasje

RfD forplikter seg til:

Å sørge for at innsamling, transport og behandling av de avfallstyper som inngår i avtalen med kunden skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Å stille egne merkede oppsamlingsenheter (beholdere og containere) til rådighet for sine kunder. Plassering og omplassering av oppsamlingsenhetene vil alltid skje i samråd med kunden. RfD kan gi råd om størrelse på oppsamlingsenheter og innsamlingsfrekvens, samt informasjon og veiledning om hvordan avfallet skal sorteres

Å hente avfallet på faste ukedager og med fast hentefrekvens i samsvar med oppsatt tømmeplan.

Å tilby ekstratømming på kort varsel dersom oppsamlingsenhetene blir fulle før oppsatt hente-tidspunkt. Denne tjenesten vil bli fakturert i henhold til gjeldende prisliste.


Kunden forplikter seg til:

Å sørge for at oppsamlingsenhetene bare benyttes til de avfallstyper som er definert i avtalen. Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenhetene, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall, for eksempel mot betaling på en av RfDs gjenvinningsstasjoner som tar i mot næringsavfall.

Å sortere avfallet i samsvar med RfDs til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Å sørge for at oppsamlingsenhetene er tilgjengelige for tømming på hentedagen. Vinterstid må adkomstvei være brøytet og strødd slik at renovasjonsbilene og renovatørene kommer fram.

Å melde fra til RfD om skade på oppsamlingsenheter. Kostnader til utbedring dekkes av RfD såfremt skaden ikke skyldes uaktsomhet fra kunde.


Generelt

Kunden kan søke RfD om endringer i abonnementet, f.eks. vedrørende beholderstørrelser og hentefrekvens. RfD foretar bytting av beholdere mot et byttegebyr.

Kunden bør melde fra til RfD om uteblivelse av tømming i forhold til fastsatt hentedag. RfD vil sørge for at oppsamlingsenhetene tømmes påfølgende arbeidsdag etter at varsel er gitt.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret. Næringsavfall kan leveres på enkelte av RfDs gjenvinningsstasjoner mot betaling.

Kildesortert avfall brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Dersom avfallet ikke er sortert i samsvar med RfDs sorteringsordning, forbeholder RfD seg retten til å fakturere ekstrautgifter for sortering eller annen behandling.


Betalingsbetingelser

Kunden faktureres to ganger per år. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente (morarente) i samsvar med lov av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling.


Oppsigelse

Partene kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. All oppsigelse skal skje skriftlig. Ved oppsigelse vil RfD sørge for at oppsamlingsenhetene blir fjernet ved oppsigelsestidens slutt.

Ved vesentlig mislighold har hver av partene etter skriftlig varsel rett til å utbedre gjeldende forhold innen 14 dager. Hvis dette ikke skjer, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.