Praktisk informasjon om nedgravde avfallsløsninger

Her finner du praktisk informasjon til deg som har nedgravde avfallsløsning. 

Slik sorterer du: 

  • Matavfall: Her kaster du matrester, kaffegrut, m.m. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall som knytes igjen.
  • Papiravfall: Her kaster du alt avfall av papp, papir og kartong, bl.a. drikkekartong. Papiravfallet legges løst i papircontaineren og skal ikke pakkes i bærepose. Papp og kartong må deles i biter (A4 -størrelse) for å forhindre at det setter seg fast bak innkaståpningen.
  • Plastemballasje: Her kaster du all emballasje av plast. Plastemballasjen må være tørr og ren.
  • Glass- og metallemballasje: Her kaster du all emballasje av glass og metall. Emballasjen må være ren, og legges løst i containeren. Skal ikke pakkes i bærepose. 
  • Restavfall: Det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes, er restavfall. Restavfallet legges i plastposer som knytes igjen.

Innkaståpningene er merket med avfallssymboler og tekst som viser hvor avfallet skal kastes. Større enheter med papp må enten deles opp i mindre deler, eller leveres på gjenvinningsstasjonen. Det er ikke tillatt å sette avfall ved siden av containerne.

iMageWithFallbackAndMagikAndS3.jpg

Hentefrekvens

Som hovedregel vil mat- og restavfall hentes hver 14. dag, papiravfall og plastemballasje hver 4. uke, og glass- og metallemballasje hver 8. uke.

Tømming, vedlikehold og renhold 

RfD forplikter seg til å tømme den nedgravde avfallsløsningen. Sameie/borettslaget plikter å legge forholdene til rette slik at renovasjonen kan utføres på en god måte:

  • Rydding: Det skal ryddes rundt hentepunktet. Hensatt avfall skal ikke blir liggende utenfor avfallsløsningen og Sameiet har ansvar for å fjerne dette.
  • Gjenstander: På hentedagen har Sameiet ansvar for at parkerte biler og sykler, eller vegetasjon, ikke hindrer fremkommeligheten for renovasjonskjøretøy og henting av avfall. Det som er plassert nærmere enn to meter fra containerne og/eller i traseen for tømming, er ikke RfD sitt ansvar. Hvis det oppstår skader under tømming (utført på forsvarlig måte), er ikke RfD ansvarlig for kostnader til utbedring av skader. 
  • Snømåking: Før hentedag skal det brøytes og måkes rundt hele containerløsningen, også i bakkant. Det er viktig at det er fritt for snø rundt og oppå hele nedkastet og containerne. Hele toppen på løsningen må børstes fritt for snø, ikke kun nedkastluken. På helt nedgravd løsning må plattformene, samt 30 cm. rundt disse, være fri for snø ved henting av avfall. Oppstillingsplassen for renovasjonskjøretøy skal strøs ved behov.
  • Renhold: Containeren skal rengjøres ved behov. RfD er ansvarlig for en årlig rengjøring av innkast, inner- og yttercontainer av mat og restavfallscontainerne. Ekstra rengjøring kan bestilles via RfD og bekostes av Sameiet.
  • Vedlikehold: RfD sørger for generelt vedlikehold av innkast og innercontainer. RfD er ansvarlig for å foreta utbedringer dersom innkast, inner- eller yttercontainer blir skadet under tømming av avfall. Sameiet er ansvarlig for kostnadene til utbedring av skader eller hærverk som ikke kan lastes RfD.