Hva blir avfallet til?

RfD har et mål om mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Å ha god ressursutnyttelse av avfallet er viktig for å få ned klimagassutslippene, og å sørge for å få mest mulig ut av råvarene som er brukt.

Vi er opptatt av at avfallet vi får inn skal brukes på en best mulig måte, og ønsker å bidra til en sirkulær økonomi. De ulike avfallstypene behandles på en måte som gjør vi får mest mulig ut av dem.

MATAVFALL

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel på Den Magiske Fabrikken i Vestfold. Biogassen kan brukes i stedet for fossilt drivstoff og regnes som den beste ressursutnyttelsen som er mulig for matavfall. Biogass fra vårt matavfall benyttes blant annet som drivstoff for busser og renovasjonsbiler. Biogjødselen brukes i landbruket, og er et produkt av høy kvalitet.

Matavfall-RfD-00074_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

PAPIRAVFALL

Papiravfallet som samles inn er en blanding av aviser, drikkekartonger, esker, bølgepapp med mer. Papir, kartong og papp blir ettersortert maskinelt før det blir kuttet opp i mindre biter og bløtlagt. Plastbelegg, korker og aluminium blir fjernet. Papirmassen inngår som råstoff til nye papirprodukter som aviser, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papiravfall reduseres både behovet for hogst av skog, og forbruk av energi til papirproduksjon.

Papiravfall-RfD-00081_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

PLASTEMBALLASJE

Plastemballasjen samles inn og presses før den fraktes til store sorteringsanlegg. I 2020 ble all plastemballasje som ble samlet inn fra norske husholdninger sendt til sorteringsanlegg i Tyskland gjennom Grønt Punkt. Plasten vaskes, sorteres i ulike kvaliteter og omdannes til råstoff (granulat) for nye plastprodukter. Produkter som lages av resirkulert plast er for eksempel bæreposer, plastkanner, blomsterpotter og søppelbøtter. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og en kilo CO2 .

Plastavfall-RfD-00084_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glass- og metallemballasje leveres samlet, og blir maskinelt ettersortert i Fredrikstad. Glasset blir sortert i ulike farger, før det blir benyttet som råstoff i nye produkter. Resirkulert glass brukes både til byggematerialer, isolasjon og nye glassprodukter. Metallet smeltes om til nye metallprodukter, som spiker, sykkeldeler og hageredskap. Å gjenvinne glass og metall sparer mye energi sammenlignet med å lage nytt, og kan gjenvinnes nærmest i det uendelige.

Glass-og-metallavfall-RfD-00369_1024

RESTAVFALL

Restavfall er avfallet som er igjen når alt som kan materialgjenvinnes er sortert ut. Restavfallet som samles inn i Drammensregionen, sendes til energigjenvinningsanlegg som produserer industriell energi og elektrisitet. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi fra restavfall reduseres utslipp av CO2 .

Restavfall-RfD-00094_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

FARLIG AVFALL

Avfall som inneholder stoffer som er farlige for mennesker, dyr og natur defineres som farlig avfall. Det er særdeles viktig for miljøet at dette avfallet blir skilt ut. De farlige stoffene blir behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene brennes på svært høy varme, noen kan behandles og brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering. På denne måten får vi de farlige stoffene ut av kretsløpet.

Miljofarlig-avfall-RfD-00069_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL

Elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) inneholder miljøfarlige stoffer. Ved å gjenvinne EE-avfallet unngår vi at miljøgifter slipper ut i naturen. EE-avfallet blir først miljøsanert, som vil si at man fjerner de farlige stoffene fra produktene. Slik tas de ut av kretsløpet. Deretter blir metaller, glass og plast i produktene sortert og gjenvunnet til nye produkter. EE-avfall inneholder også verdifulle metaller som gull og sølv, og disse metallene kan gjenvinnes til råstoff til nye elektriske produkter eller smykker og medaljer.

Elektrisk-og-elektronisk-avfall-RfD-00046_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

TREVIRKE

Trevirke er et materiale som egner seg godt til energiutnyttelse. Det som samles inn fra Drammensregionen energiutnyttes ved forbrenning. Trevirke som leveres på gjenvinningsstasjonene blir sortert etter type, kvernet til flis og benyttet til ulike brenselprodukter.

 

HAGEAVFALL

RfD har mottak av hageavfall på alle gjenvinningsstasjonene, og i tillegg en årlig innsamling fra husstandene. Hageavfallet blir kvernet og kompostert. Dette blir til nye jordprodukter av høy kvalitet, som selges til bruk i hager og parker.

OMBRUK

RfD har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Både innbyggerne, klimaet og miljøet sparer på dette. Ombruk er viktig for å holde produktene lengst mulig i omløp, og bidra til en sirkulær økonomi. Det er løsninger for ombruk på alle gjenvinningsstasjonene og flere ombrukspiloter er gjennomført. Vi har blant annet ombruk av byggevarer, Hi-fi produkter, møbler, sportsutstyr og hvitevarer.

Div. til ombruk