Kriterier for avtale om hjemmekompostering

Fysiske forhold

 • Minimum 40 m2 spredeareal pr. boenhet. Hjemmekompost er først og fremst aktuelt å anvende på egen tomt ved innblanding av mindre mengder moden kompost i jord i nyanlagte blomster- og grønnsakbed og plener, til innblanding i jorda ved planting av busker og trær og til generell jordforbedring.
 • Areal for ettermodning av kompost. Ettermodning av komposten er nødvendig før den benyttes.
 • Areal for midlertidig tømming av beholder. Hvis det oppstår problemer med komposten, f.eks. at prosessen stopper, må kompostbeholderen tømmes og komposten tilsettes mer strø. Ved luktproblemer skal RfD kontaktes.
 • Skjerming av beholder mot sol og vind. Beholderen plasseres utendørs, gjerne på et lunt sted i forhold til vær og vind, evt. under et takframspring eller i et åpent leskur. Benytt lokk som ikke kan blåse av og et fundament eller en stødig form som hindrer at beholderen velter ved sterk vind.
 • Anskaffelse av nødvendig, tørt strø. For å unngå avrenning tilsettes dette spesielt rikelig når en tømmer ekstra vått avfall i beholderen.
 • Beholderen må plasseres på et porøst underlag (ikke asfaltert), og må ikke være til ulempe for omgivelsene (bakterier i brønner e.l. og luktplage som også tiltrekker utøy).

For godkjent beholder gjelder en av de følgende kriterier:

 • Svanemerket beholder, dvs. at beholderen har gjennomgått en test hos Nordisk Miljømerking.
 • Det finnes også andre beholdere på markedet. Ta kontakt med RfD på telefon: 32 04 97 00 dersom du vurdere å kjøpe en beholder som ikke er svanemerket.

Abonnentene må anskaffe sin egen beholder.

Kompetanse

De som hjemmekomposterer plikter å ha nødvendig kompetanse om hvordan hjemmekompostering av matavfall gjennomføres.

RfD gir følgende retningslinjer for hjemmekompostering:

 • Lettkomposterbart hageavfall bør fortrinnsvis komposteres i egen hage når det er tilstrekkelig tilgjengelig areal. Greiner, trær og røtter leveres gjenvinningsstasjonene.
 • Dersom abonnentene ønsker å kompostere matavfall på egen eiendom kan dette gjøres etter at skriftlig søknad er godkjent av RfD. Abonnentene må kontakte RfD for utlevering av søknadsskjema Jf. §§ 3.7 og 4.13 i Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen.
 • Hjemmekompostering av matavfall må utføres ved varmkompostering i egnet kompostbinge/ -beholder spesialdesignet for dette. For å kunne varmkompostere må abonnenten disponere tilstrekkelig egnet areal i egen hage. Arealet må være godt drenert. I tillegg må abonnenten selv tilegne seg nødvendig kunnskap om kompostering f.eks. gjennom kurs. Komposteringen skal ikke være til sjenanse for naboer. RfD skal legge til grunn at abonnenter som har fått innvilget søknad gjennomfører komposteringen hele året, også om vinteren Jf. § 5.14 i forskriften.
 • Ved inngåelse av avtale om kompostering skal RfD hente inn beholder til matavfall. Hvis abonnenten sier opp sin avtale om hjemmekompostering vil ny matavfallsbeholder bli levert ut, og matavfallet skal kildesorteres og legges i denne.
 • Dersom komposteringen av matavfall ikke utføres i tråd med forskriften og retningslinjene, skal RfD trekke tilbake tillatelsen til hjemmekompostering Jf. § 5.14 i forskriften.
 • Avtale om hjemmekompostering gjelder kun abonnent som har inngått avtalen. Abonnenten kan ikke overdra komposteringsavtalen til ny eier av eiendommen Jf. § 4.13 i forskriften.

Naboforhold

Kompostbeholder plasseres innenfor lokal byggegrense og forøvrig i forståelse med tilgrensende naboer.

Kriterier for avtale om hjemmekompostering (PDF for nedlasting)