Fremmede arter

Fremmede arter (også kjent som svartelistede planter) er plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Fremmede arter bør derfor begrenses og det mest effektive tiltaket for å hindre spredning av fremmede arter, er å sikre at alt hageavfall leveres inn til godkjent mottak. 

www.artsdatabanken.no finner du en oversikt over alle fremmede arter. 

Svartelistede planter
Eksempler på fremmede arter

Hva kan du som hageeier gjøre?

  • Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din og om de kan være en trussel for naturmangfoldet i ditt nærmiljø.
  • Unngå å plante fremmede arter i hagen pga. fare for spredning. 
  • Bekjemp fremmede arter hvis de etablerer seg utenfor hagegjerdet. 
  • Ikke kast planteavfall fra fremmende arter i naturområder eller på tilfeldige avfallsplasser. 
  • Når du handler eller bytter planter, vær oppmerksom på at de kan ha følgeorganismer som kan være vanskelige å bli kvitt senere. 
  • Hvis du finner fremmede arter i naturen, meld fra på www.artsdatabanken.no

Slik kan du levere fremmede arter

Fremmede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Vi tar imot fremmede arter på Lindum og Mile i Drammen. Plantene må være godt innpakket i avfallssekker.

Ta kontakt med ansatte på stasjonen når du kommer. Vi har egne, lukkede containere for fremmede arter, slik at ikke støv eller frø fra plantene blåser av gårde og kommer i kontakt med annet hageavfall eller kommer ut i naturen. Små mengder kan kastes i restavfallet.