Renovasjonsgebyr og faktura

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og vi har ulike gebyrkategorier for renovasjon. 

I 2021 fakturerer RfD for andre halvår, og for standardløsning utgjør dette 1 823 kroner

Gebyret dekker innsamling av avfallet, muligheten til å kildesortere, og gir deg tilgang til alle regionens gjenvinningsstasjoner. Gebyret dekker også drift og sluttbehandling av avfallet.

En forutsetning for å samordne tjenesten er like gebyrer i alle kommunene. Gebyret samsvarer derfor med de øvrige eierkommunene i RfD. 

Renovasjonsordningen sikrer at Sigdal kommunes lovpålagte oppgave blir oppfylt, og tjenesten bidrar til at kommunen når sine miljø- og klimamål.  

Priser for annet halvår 2021

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  1 823 kr
Samarbeid renovasjon 1 458 kr
Storfamilie renovasjon 2 369 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 635 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte  1 458 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 270 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 182 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid  1 823 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere  1 185 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte   948 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 1 823 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 1 458 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter   948 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter   638 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin 2021: Er allerede fakturert av Sigdal kommune.
Andre termin 2021: Fakturert av RfD i november.