5. september 2018: Samarbeid om renovasjon gir stordriftsfordeler

Samarbeid om renovasjon gir stordriftsfordeler, og i 2018 betaler Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) ut hele 16 millioner kroner til innbyggerne i Drammensregionen, ifølge selskapet. Mange husstander vil få et fradrag på sitt renovasjonsgebyr. Størrelsen på beløpet vil variere ut fra hvilken kommune man bor i. Bor du i Øvre Eiker er du av de heldige som får mest tilbake.

Det er stordriftsfordeler ved interkommunalt samarbeid som er den viktigste årsaken til at Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) i år for første gang har et fradrag på fakturaen til de fleste husstandene i de ni eierkommunene. RfD er ett av landets største renovasjonsselskap, med ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall for til sammen 200 000 innbyggere.

- Stordriftsfordeler gjør at vi kan holde kostnadene nede, forteller Johan Remmen, daglig leder i renovasjonsselskapet. - RfD er et av Norges største renovasjonsselskap, og derfor oppnår vi lavere priser enn det eierkommunene våre hadde fått hvis de hadde opptrådt hver for seg. Vi er glade for at vi i år kan ha en positiv avregning på renovasjonsgebyret til de aller fleste innbyggerne, sier han fornøyd.

Når fakturaen for renovasjonstjenester sendes ut i høst, vil det nemlig komme et fradrag på renovasjonsgebyret for husstander i Drammen, Lier, Modum, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Størrelsen på fradraget vil variere, avhengig av hva slags renovasjonsløsning du har og hvilken kommune du bor i. Størst blir gevinsten for husstandene i Øvre Eiker. For innbyggerne i Hurum kommune blir gebyret uendret, mens de som bor i Røyken får et lite tillegg på sitt gebyr som følge av for lavt gebyr tidligere år.

Likt gebyr for alle fremover

Fra og med 2018 er renovasjonsgebyret basert på et felles selvkostregnskap for alle eierkommunene. Tidligere år har hver kommune hatt sitt separate renovasjonsregnskap. Over tid har kommunene opparbeidet seg ulike selvkostfond, og det er dette som nå utjevnes. Det er kommunestyrene som vedtar renovasjonsgebyrene. Hvis gebyrene er høyere enn de faktiske kostnadene, avsettes overskuddet i et selvkostfond.

- Grunnen til at pengene betales til innbyggerne, er reglene om selvkost som sier at kommunen ikke kan tjene penger på renovasjon. Hvis kostnaden blir lavere enn gebyret settes disse pengene på et selvkostfond. Et selvkostfond er enkelt forklart penger som innbyggerne har til gode, eller som de skylder. Over tid skal renovasjonsgebyret tilsvare det tjenestene faktisk koster, hverken mer eller mindre, forklarer Remmen, som dessverre ikke kan love samme utbetaling i årene som kommer.

- Dette er en engangsavregning for å utjevne forskjeller i de ni eierkommunene våre. Fra 2018 og fremover har vi felles selvkostregnskap for alle kommuner, så utbetalingen blir nok med denne ene gangen, avslutter han.

Johan-Remmen-RfD-01226_foto Caroline Roka
Daglig leder i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), Johan Remmen, er svært fornøyd med å kunne utbetale ca. 16 millioner kroner til innbyggerne i Drammensregionen.

Fakta om avregningen av renovasjonsgebyret:

 • Avregningen av renovasjonsgebyret er en engangsavregning som følge av overgang til felles selvkostregnskap for de ni kommunene i renovasjonssamarbeidet RfD. 
 • Avregningen med hva slags renovasjonsløsning husstanden har. Her er et standard renovasjonsgebyr for de ulike kommunene vist som eksempel:

  - Drammen: 158 kr til gode (inkl. mva)
  - Hurum: 0 kr til gode / skyldig
  - Lier: 423 kr til gode (inkl. mva)
  - Modum: 169 kr til gode (inkl. mva)
  - Nedre Eiker: 489 kr til gode (inkl. mva)
  - Røyken: 158 kr for lite betalt (inkl. mva)
  - Sande: 38 kr til gode (inkl. mva)
  - Svelvik: 530 kr til gode (inkl. mva)
  - Øvre Eiker: 778 kr til gode (inkl. mva)

 • Avregningen varierer fra –158 kr (Røyken) til 778 kr (Øvre Eiker). 
 • Ulikhetene på avregningen skyldes at kommunene over tid har hatt ulike gebyrer som opparbeidet seg ulike selvkostfond, og det er dette som nå utjevnes. Fra nå av vil det være felles regnskap for alle kommuner, slik at slike forskjeller unngås.