18. september 2017: Norsk Gjenvinning Renovasjon overtar avfallsinnhentingen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har inngått avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon om avfallsinnsamling fra husstandene i regionen. Dette skjer etter at det i mandag kveld ble kjent at selskapet som hittil har hentet avfallet, RenoNorden, har varslet at de vil begjære seg konkurs.

RfD forvalter renovasjonstjenestene til ni kommuner i Drammensregionen. Innsamling av avfall er satt ut på anbud etter lov om offentlige anskaffelser. Selskapet RenoNorden har hentet avfall fra de 85.000 husstandene i RfD-området siden 2009. Det har den senere tid vært kjent gjennom media at det børsnoterte selskapet RenoNorden har hatt store økonomiske problemer. Da anbudet til RfD ble innlevert var lønnsomheten i selskapet svært god, men situasjonen har endret seg det siste året på grunn av store tapskontrakter. Mandag kveld meldte selskapet at de vil begjære seg konkurs.


RenoNorden er Norges største aktør innen husholdningsrenovasjon. Selskapet oppgir i en pressemelding at konkursen vil berøre 1,2 millioner mennesker. Det har den siste tiden vært dialog mellom RenoNorden og deres største kunder om å finne løsninger. RfD har vært positive til dette, og godkjente et forslag til en avtale sist fredag. Dessverre har det ikke lykkes RenoNorden å få tilsvarende avtaler med øvrige kommuner, og selskapet vil dermed begjære seg selv konkurs.


Ny leverandør på plass

RfD har vært forberedt på at en slik situasjon kunne oppstå, og har derfor hatt en beredskap. Daglig leder i RfD, Johan Remmen, forteller at de allerede har inngått avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon, som nå vil overta avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen.

- Norsk Gjenvinning Renovasjon er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon, og er klare for å ta over avfallsinnhentingen uten opphold.


Hovedfokus på at avfallet vil bli hentet

Remmen forteller at RfDs fokus nå er at avfallet skal bli hentet, og at både innbyggere og ansatte i minst mulig grad skal berøres av konkursen. Norsk Gjenvinning Renovasjon vil overta biler og mannskap som RenoNorden har benyttet.

- Vårt hovedfokus er å sørge for at avfallet blir hentet, og at vi fortsatt kan levere gode renovasjonstjenester til innbyggerne i Drammensregionen. Vi er også opptatt av at alle ansatte ved RenoNordens avdelinger i Drammen og Hokksund blir godt behandlet, og vil arbeide for at alle ansatte skal beholde sine jobber gjennom avtalen med Norsk Gjenvinning Renovasjon, forteller Johan Remmen i RfD.

For mer informasjon, kontakt:

---

Fakta:

  • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.
  • Selskapet har siden 2003 sørget for innsamling av avfall fra husstander og fritidseiendommer i Drammensregionen.
  • Antall husstander: omtrent 85 000 
  • Antall innbyggere: ca. 200 000.
  • RfD har to innsamlingsordninger: avfallsinnsamling hjemme og 7 gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt.
  • Årlig avfallsmengde fra husstandene i Drammensregionen: ca. 102.000 tonn (2016), av dette hentes 47.000 tonn hjemme, mens 55.000 tonn leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • RfD er en bestillerorganisasjon. Tjenestene er derfor satt ut på anbud etter lov om offentlige anskaffelser.
  • Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.
  • RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.