Retningslinjer og forskrifter

RfD har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for brukervennlige, miljøvennlige og samfunnsøkonomisk gode løsning for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen.

Retningslinjer om kildesortering og innsamling av husholdningsavfall utdyper og konkretiserer bestemmelsene i forskriften og gir råd og veiledning både til enkeltabonnenter, gårdeiere, sameier og borettslag.

Høringsutkast - ny renovasjonsforskrift

Ny revidert renovasjonsforskrift er utarbeidet likelydende for alle RfDs eierkommuner og er lagt til høring. Her finner du mer informasjon og høringsutkastet. 


Forskrifter

Retningslinjer (PDF)

Drammen (PDF)

Royken (PDF)

Modum (PDF)

Øvre Eiker (PDF)

Sande (PDF)

Hurum (PDF)

Nedre Eiker (PDF)

Svelvik (PDF)

Lier (PDF)