Høringsutkast - Ny renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen. Forskriften er revidert, og er nå lagt til høring.

Renovasjonsforskriften er utarbeidet likelydende for alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 30, 34, 79, 83 og 85. 

Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene innen sommeren 2017. Alle kommunene har vedtatt å legge utkast til forskrift ut på høring.

Frist for uttalelse

21. april 2017 er frist for å gi uttalelse til høringsutkastet. Uttalelser må være skriftlige og sendes til post@rfd.no eller RfD, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen.

Dokumenter

Høringsutkast nye renovasjonsforskrifter (PDF)

Høringsbrev (PDF)