RfD forbereder ny renovasjonsordning i Sigdal kommune

Sigdal kommune har enstemmig vedtatt å søke inntreden i RfD. Styret i RfD er positive til vedtaket, og mener at dette vil styrke stordriftsfordelene og gi merverdi for innbyggerne. Representantskapet, som består av ordførerne i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker, har enstemmig gitt tilslutning til at Sigdal kommune kan bli med i det interkommunale samarbeidet. En endelig beslutning om Sigdal kommunes inntreden, forutsetter at vedtaket blir godkjent i kommunestyrene til RfDs fire eierkommuner. Forutsatt kommunestyrenes godkjenning, vil RfD overta renovasjonstjenesten i Sigdal kommune fra 1. juli 2021.

Alle som påvirkes av innføringen av den nye renovasjonsordningen vil få nødvendig informasjon i god tid før endringene trer i kraft.

Renovasjonsbil_RfD_medium

Ingen endringer for innbyggere i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker

Det vil ikke bli noen endringer i renovasjonsordningen for innbyggerne i Drammen, Lier, Modum eller Øvre Eiker som følge av Sigdal kommunes inntreden. På litt lenger sikt vil det allikevel være positivt for alle deltakere at stordriftsfordelene øker.

Dette betyr det for deg som bor eller har hytte i Sigdal

For innbyggerne og hytteeierne i Sigdal kommune vil det bli store endringer når RfD overtar renovasjonstjenesten. De største forskjellene er at de nå kan kildesortere hjemme og på hytta, og benytte seg fritt av alle RfDs gjenvinningsstasjoner.

  • Med den nye ordningen vil du enklere kunne kildesortere restavfall, matavfall, plastemballasje, papiravfall og glass- og metallemballasje hjemme eller på hytta. 
  • Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon oppgraderes, og vi utvider åpningstidene. Samtidig får du fri tilgang til bruk av alle RfDs gjenvinningsstasjoner.

Etter overtagelsen 1. juli vil det være en overgangsperiode fra eksisterende til ny ordning. Alle som i dag har en renovasjonsavtale med Sigdal kommune vil i god tid få informasjon om endringene, når de innføres, bakgrunnen for ordningen og hva det betyr for den enkelte.

RfD-02507_1024- Foto_Katrine__Lunke

Bedre tilrettelagt for kildesortering

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for RfD mener nesten 9 av 10 innbyggere i Sigdal at kildesortering har en positiv betydning for miljøet, og oppgir dette som den viktigste grunnen til at de kildesorterer i dag. Hele 6 av 10 innbyggere ønsker at det blir bedre tilrettelagt for kildesortering. Hvis beslutningen om inntreden i RfD blir vedtatt vil det bli mye enklere for både innbyggere og hytteeiere å sortere avfall.

Behov for ny ordning

For å nå nye nasjonale og internasjonale miljøkrav må materialgjenvinningsgraden i Sigdal økes. Materialgjenvinningsgrad betyr hvor mye av det som kastes som kan brukes om igjen og bli til nye produkter. Innen 2035 er kravene fra EU at vi må ha oppnådd en gjenvinningsgrad på 65 %. Dette vil ikke Sigdal kunne klare med dagens ordning, og kommunen har derfor valgt å søke inntreden i RfD. RfD vil levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning.