Hytterenovasjon i Modum

I sommer har RfD innført en renovasjonsordning for alle hytter og fritidseiendommer i Modum. Nå vil du kunne kildesortere på hytta slik at avfallet kan utnyttes til miljøets beste. Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter.

Slik blir ordningen

Din hytte blir tilknyttet et felles avfallspunkt med låsbare containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. I løpet av sommeren vil du få tilsendt to nøkkelbrikker som brukes til å låse opp lukene på containerne. Da får du også mer informasjon om ordningen og kart over plassering av avfallspunktene. Her kan du lese mer om ordningen.

Her kan du levere avfallet

Det er opprettet fire avfallspunkter i Modum, og i løpet av 2020 vil det komme flere avfallspunkter i Drammen, Lier og Øvre Eiker. Du kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. Renovasjonsordningen inkluderer også fri bruk av alle gjenvinningsstasjonene i regionen

Avfallspunkter i Modum

  • Øst-Modumveien ved nr 1312,  Dyrbak kraftstasjon
  • Drolsum, Ringeriksveien, pendlerparkering ved Rud kirke
  • Vikersund sentrum ved Vikersundgata 41, ved pumpestasjonen
  • Åmot syd, Eikerveien, pendlerparkering ved avkjøring til Glimmerveien

Last ned et oversiktskart over avfallspunktene i Modum.

Renovasjonsgebyr

Gebyret fastsettes årlig av kommunen og din første faktura vil komme våren 2021. Det mest vanlige gebyret i din kommune er i år satt til 1 896 kr (hytterenovasjon helårs, innlandshytter) som er omtrent halvparten av et standardgebyr. 

Skogshytte med redusert renovasjonsgebyr

Har du en liten hytte med svært enkel standard, kan den defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Dette gjelder i tilfeller der hyttas størrelse (opptil ca. 40 kvadratmeter som veiledende størrelse) og manglende tilgang til vann og strøm gjør at det er urimelig å belaste ordinært gebyr. Det reduserte gebyret er i år satt til 1 276 kr. Du kan melde fra via Min side dersom du mener at din hytte oppfyller kriteriene for «skogshytte» med redusert renovasjonsgebyr.

Samarbeid med bolig om renovasjon

En samarbeidsløsning innebærer at avfallsbeholderne som står ved en bolig også benyttes til avfall fra hytta. Dette er mest aktuelt i tilfeller der bolig og hytte ligger på samme eiendom eller veldig nær hverandre. Avfallsbeholderne som står ved boligen må være nærmere hytta enn RfDs avfallspunkt og være tilgjengelige for alle brukere av hytta, også ved utlån eller utleie.

Med denne samarbeidsløsningen vil renovasjonsgebyret for hytta forbli uendret. Gebyret for boligen endres til et samarbeidsgebyr, som gir en reduksjon på ca. 20 %. Hvis boligen allerede er i en samarbeidsløsning, vil det ikke bli ytterligere reduksjon i gebyret.

Du får et eget inngangsbevis for hytta til gjenvinningsstasjonene, men ikke nøkkelbrikker til felles avfallspunkt.  Du kan melde fra på e-post dersom oppfyller kriteriene og ønsker denne løsningen.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Hvis hytta er kondemnabel er det mulig å søke om fritak fra renovasjonsordningen. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Renovasjonsgebyret følger eiendommen, så selv om du betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen gir ikke dette grunnlag for fritak.

Unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for renovasjonsordning, men vi har åpnet for adgang til å søke om varig unntak for hytter som ligger lenger enn 2 km luftlinje fra kjørevei. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.