Hytte og fritidsbolig

RfD har ansvaret for renovasjonen for hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. 

Alle hytteeiere er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker hytta ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk. Vi henter matavfall, restavfall og papiravfall på hytta. Du kan fritt bruke alle gjenvinningsstasjoner i regionen.
 

Utvidet kildesortering for hytter

RfD har startet arbeidet med å tilrettelegge for utvidet kildesortering og innsamling av husholdningsavfall fra fritidseiendommer i alle kommuner i Drammensregionen. Først ut er Svelvik, som får utvidet kildesortering på hytta høsten 2018/våren 2019.

RfD skal tilby et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for hytteeiere, som stimulerer til økt kildesortering. I henhold til forurensingsloven er det lovpålagt med renovasjon for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall, herunder fritidseiendommer. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen, kan vi øke sorteringsgraden av avfallet og oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. 

Hytteeiere får dermed samme tilbud som vanlige husholdninger i Drammensregionen. Alle hytter, både eksisterende og nye, skal ha samme sorteringsløsning med henting av fem avfallstyper.  Dette innebærer henting av matavfall, restavfall, papir, glass- og metallemballasje og plastemballasje.
For å innføre utvidet kildesorteringsløsning for alle hytter, vil RfD også tilrettelegge for flere fellesløsninger som er i tråd med kommunenes renovasjonsforskrift. Dette vil også effektivisere innhentingen av avfallet. 

Først ut er Svelvik kommune. For hytteeiere i Svelvik vil ny renovasjonsordning medføre tilrettelegging for innsamling av glass- og metallemballasje og plastemballasje i tillegg til de tre avfallstypene som allerede samles inn i dag (matavfall, papir og restavfall). Hytteeierne får også tilbud om kurv og poser til matavfallet. I 2018 har det vært gjennomført grundige befaringer på alle oppstillingsplassene i kommunen for å sjekke at de er riktig dimensjonert for det antallet hytter som er tilknyttet. Defekte beholdere skiftes ut og beholderne som står ute vil bli merket opp.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på chat, på e-post: post@rfd.no eller på telefon 32 04 97 00 mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 mandag til fredag.
 

Faktura

Faktureringsperiode

Vi sender faktura en gang i året. Faktura for 2018 sendes ut 31. mai (mot normalt 10. mai). 

Avregning renovasjonsgebyr

Samarbeid om renovasjon gir stordriftsfordeler. Tidligere opparbeidede selvkostfond avregnes direkte på fakturaen, og flere får et fradrag på sitt renovasjonsgebyr. 

I praksis er det en avregning av kommunevise forskjeller. For Sande og Svelvik er det et fradrag på renovasjonsgebyret og for Hurum kommune er gebyret uendret. For Røyken kommune er det et lite tillegg på renovasjonsgebyret som følge av at det er blitt betalt for lite tidligere år.

Henteperioder i 2018

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

Matavfall og restavfall

Vi starter å hente mat- og restavfall mellom 3. april og 13. april (med forbehold om snø- og kjøreforhold). Siste henteperiode for mat- og restavfall er mellom 8. oktober og 19. oktober.

I april, mai, september og oktober henter vi mat- og restavfall hver 14. dag. I juni, juli og august henter vi mat- og restavfall én gang hver uke.

Papiravfall 

Vi starter å hente papiravfallet mellom 3. april og 27. april (med forbehold om snø- og kjøreforhold). Papiravfallet blir hentet hver fjerde uke. Siste henteperiode for papiravfall blir mellom 8. oktober og 2. november.

Glass- og metallemballasje

Glasshusene vil bli tømt i perioden 3. april til 2. november (med forbehold om snø- og kjøreforhold).

Beholdere

Sett beholderne ut

Beholdere som har vært satt bort for vinteren må settes tilbake innen sesongstart. Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører.

Rydd plass ved beholderne

Sørg for å rydde plass til og eventuelt måke og/eller strø plassen der avfallsbeholderne skal stå.

Beholderne blir ikke tømt utenom henteperioden

Utenom henteperioden må du enten ta med deg avfallet hjem eller kontakte oss for å bestille helårsrenovasjon.