Fritak fra renovasjonsgebyr

For å hindre forsøpling, forurensning og hygieniske ulemper fra avfall skal alle innbyggere ha en renovasjonsordning. RfD har allikevel åpnet for at det kan søkes fritak dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder. Du kan også søke fritak dersom en fritidsbolig skal rives eller er kondemnabel. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for fritidsbolig/hytte:

  • Skal kondemneres/er kondemnert. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for bolig:

  • Du kan få fritak i forbindelse med lengre fravær som for eksempel reiser, arbeid utenfor hjemmet eller at hybelleilighet ikke leies ut i en periode. Forutsetningen for å få fritak er at boligen skal stå tom i mer enn 6 måneder sammenhengende.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 mnd. 
  • For å få fritak må du søke skriftlig i god til før fritaksperioden inntrer.